Rozliczenie finansowe refundacji kosztów doposażenia stanowiska

advertisement
..........................................
(pieczęć firmowa pracodawcy)
ROZLICZENIE
....................................
(miejscowość, data)
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanych bezrobotnych wynikającej z umowy numer ...................................
zawartej w dniu .............................................. .
Stosownie do postanowień art. 108 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ust. 2,
4, 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) z tytułu poniesionych kosztów na
wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy oraz zatrudnienie bezrobotnych w pełnym
wymiarze czasu pracy, wnioskuję o refundację:1
 w kwocie brutto, ponieważ nie mam możliwości odzyskania równowartości
podatku, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i
usług, za zakupy w ramach przyznanej refundacji;
 w kwocie brutto, ponieważ pomimo możliwości odzyskania równowartości podatku,
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, za
zakupy w ramach przyznanej refundacji, nie będę starał się o jego uzyskanie w
rozliczeniach podatkowych;
 w kwocie brutto, ponieważ mam możliwości odzyskania równowartości podatku,
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, za
zakupy w ramach przyznanej refundacji i będę starał się o jego uzyskanie w
rozliczeniach podatkowych.
Ogólna
kwota
wydatków
poniesionych
na
wyposażenie
–
doposażenie
wynosi:
..................zł brutto (słownie.................................................................................)
Oświadczam, że w okresie od dnia złożenia Wniosku o refundację ze środków Funduszu Pracy
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z dn. ………..… do dnia otrzymana
refundacji nie został i nie zostanie zmniejszony wymiar czasu pracy pracownika, a także nie został i
nie zostanie rozwiązany stosunek pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia umowy o pracę
bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników.
……………………………………………
Podpis osoby reprezentującej Podmiot
1
Właściwe zaznaczyć.
Lp.
Rodzaj zakupu
Kwota
wnioskowana
zgodnie ze
szczegółową
specyfikacją i
harmonogramem
zakupów
Faktycznie poniesiony koszt zakupu
Nr faktury i data
sprzedaży
Kwota brutto
Podatek VAT
Rodzaj dowodu
zapłaty i data zapłaty
Kwota netto
1
2
3
4
5
6
7
8
RAZEM:
Oświadczam, że powyższe zakupy nie zostały dokonane pomiędzy jednostkami reprezentowanymi przez tych samych właścicieli/udziałowców, a także
od współmałżonka, osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób z pierwszej linii pokrewieństwa tj. rodziców, dziadków, dzieci
i rodzeństwa.
…………………………………….
Podpis osoby reprezentującej Podmiot
Środki proszę przekazać na konto nr ............................................................................................................... w banku ............................................................
..................................................
Podpis Głównego Księgowego
.......................................
Podpis osoby reprezentującej Podmiot
Załączniki:
kserokopia dokumentów potwierdzających poniesiony koszt wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (kserokopie faktur, kserokopie dokumentów potwierdzających opłacenie faktur –
dowody zapłaty)
Download