Przykład rozliczenia dotacji z ARR na zakup leków

advertisement
Przykład rozliczenia dotacji z ARR na zakup leków
LZP podpisał umowę z ARR na zakup leków na kwotę netto 159.322,79zł.
Łącznie członkowie LZP zakupili leki za kwotę netto 194.976,38zł.
ARR dokonała wypłatę refundacji w kwocie 159.322,79zł (ARR dokonuje
wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot
uprawniony na realizację projektu w wysokości 100% poniesionych kosztów
netto – tylko do wysokości kwoty umownej).
Obliczenie współczynnika refundacji
Kwota netto dotacji z ARR zł / kwota netto leków zakupionych przez LZP zł =
współczynnik refundacji
Czyli dla powyższych danych
159.322,79zł / 194.976,38 zł = 0,817
Obliczenie przykładowej refundacji na 1 opakowanie zakupionego leku (ceny
leków z 2012r)
Biowar - 55,56 zł netto * 0,817 = 45,39zł / opakowanie,
Apiwarol – 46,85 zł netto * 0,817 = 38,27zł / opakowanie,
Baywarol – 17,13 zł netto * 0,817 = 13,99zł / opakowanie,
Api Live Var – 16,20 zł netto * 0,817 = 13,23zł / opakowanie
Kwota refundacji dla poszczególnego pszczelarza będzie naliczana wg. wzoru:
Cena netto za 1 opakowanie danego leku * ilość zakupionych opakowań *
współczynnik refundacji = kwota refundacji w złotych.
Przykład: Pszczelarz Jan kowalski zakupił zakupił 3 opakowania Biowaru za
kwotę brutto 180zł (cena brutto 1 opakowania – 60zł, cena netto 1 opakowania
55,56zł).
Dla powyższych danych kwota wypłaconej refundacji dla Jana Kowalskiego
będzie wynosiła
55,56 zł/1op * 3 op * 0,817 = 136,17zł
Download