Oczekiwania łódzkich szkół ponadgimnazjalnych wobec

advertisement
Oczekiwania łódzkich szkół
ponadgimnazjalnych
wobec pracodawców z regionu
– wybrane wyniki badania ankietowego –
dr Jakub Stempień
Nota metodologiczna
Główny cel projektu:
pozyskanie informacji na temat oczekiwań łódzkich szkół
ponadgimnazjalnych wobec pracodawców oraz określenie poziomu
satysfakcji szkół ze współpracy z firmami.
Realizacja badań ankietowych w ramach projektu umożliwiła pozyskanie
następujących informacji:
oczekiwania szkół wobec pracodawców;
postrzegany przez szkoły stosunek firm do współpracy z instytucjami systemu
oświaty;
zasięg kooperacji szkół i firm;
zadowolenie szkół ze współdziałania z firmami i bariery kooperacji;
plany szkół dotyczące współpracy z pracodawcami.
Nota metodologiczna
Badanie zostało wykonane przez zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla
Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego we współpracy z Partnerem – Urzędem Statystycznym
w Łodzi.
Podstawę źródłową stanowił materiał pozyskany w badaniu ankietowym
wykonanym w okresie marzec-kwiecień 2012 roku wśród łódzkich szkół
ponadgimnazjalnych:
zasadnicze szkoły zawodowe,
technika,
licea ogólnokształcące,
szkoły policealne.
Technika badawcza – ankieta pocztowa z komponentem internetowym.
Charakterystyka próby badawczej (dane metryczkowe)
Typ placówki
Ankiety wysłane
(zbiorowość generalna)
Ankiety otrzymane
(próba badawcza)
W liczbach bezwzględnych
Zespoły szkół
ponadgimn.
(zasadnicze szkoły
zawodowe,
technika, szkoły
policealne)
18
Licea
ogólnokształcące
(samodzielne lub
w ramach zespołów
szkół ogólnokszt.)
29
Razem
47
13
Zwrotność
ankiet (w %)
72
62%
8
28
38%
21
100%
45
Charakterystyka próby badawczej (dane metryczkowe)
Stanowisko pracy respondentów
Pedagog szkolny;
5%
Nauczyciel; 24%
Inne; 14%
Dyrektor lub
wicedyrektor;
57%
Gotowość firm do współpracy z perspektywy szkolnej
Przychylny stosunek pracodawców wobec idei
wspierania szkół w procesie przygotowania uczniów
do pracy zawodowej w opinii respondentów
Raczej tak
42%
Nie wiem
29%
Raczej nie
29%
Gotowość firm do współpracy z perspektywy szkolnej
Przychylny stosunek pracodawców wobec idei wspierania szkół w procesie
przygotowania uczniów do pracy zawodowej w opinii respondentów
Raczej tak, dlaczego?
Raczej nie, dlaczego?
Wyszczególnienie
Odsetek wskazań
Zdecydowanie tak
-
Tylko część pracodawców jest zainteresowana
współpracą / pracodawcy są skłonni do
współdziałania tylko w niektórych obszarach
29
Pracodawcy potrzebują wykwalifikowanej kadry
14
Brak skłonności pracodawców do inwestowania
w kadry w długim okresie czasu / nastawienie tylko
na zyski finansowe w krótkim okresie
14
43
29
Współpraca to problem dla firm / trudności
finansowe i kadrowo-organizacyjne
10
Brak odpowiedzi
5
Zdecydowanie nie
-
Nie wiem
28
Razem
100
Oczekiwania szkół wobec pracodawców
Oczekiwane przez szkoły obszary i formy współpracy z pracodawcami
z regionu łódzkiego
Kategoria
Odsetek
wskazań
Współpraca w organizacji zajęć praktycznych i praktyk uczniowskich
28
Zapewnienie pomocy dydaktycznych
18
Udział w spotkaniach z uczniami
18
Prowadzenie zajęć przez pracowników firm
14
Współpraca w zakresie treści kształcenia
8
Większe zaangażowanie pracodawców
4
Inne
10
Razem
100
Aktualny stan współpracy szkół i firm
Fakt prowadzenia stałej współpracy z pracodawcami
z województwa łódzkiego przez szkoły reprezentowane
w badaniu
Nie
33%
Tak
67%
Silny związek
między typem
placówki
a faktem
współpracy
(V = 0,90;
Q = 1,00).
Średnia liczba firm
współpracujących:
mediana = 12,0;
śr. arytm. = 26,9;
odch. stand. = 33,4.
Aktualny stan współpracy szkół i firm
Formy współpracy szkół z pracodawcami
86%
Praktyki dla uczniów
71%
Prowadzenie zajęć dla uczn. w firmie
57%
57%
Wycieczki po zakładzie pracy
Współorg. konkursów dla uczniów
43%
43%
36%
36%
29%
Prowadzenie zajęć dla uczn. w szkole
Konsultacje dot. treści kształcenia
Zapewnianie sprzętu do zajęć prakt.
Nabór pracowników spośród uczn.
Dokształcanie nauczycieli
7%
Oferowanie stypendiów dla uczniów
21%
Inne
0%
100%
Podmioty współpracujące ze szkołami
Wielkość firm współpracujących ze szkołami
reprezentowanymi w badaniu
36%
Duża firma (pow. 250 os.)
43%
Średnia firma (50-249 os.)
71%
Mała firma (10-49 os.)
64%
Mikro przedsiębiorstwo (do 9 os.)
7%
Trudno powiedzieć
0%
100%
Podmioty współpracujące ze szkołami
Na współpracę z instytucjami systemu oświaty decydują się przede
wszystkim podmioty funkcjonujące w ramach sektora prywatnego
Łódzkie szkoły współpracują z firmami należącymi do następujących branż
(według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności):
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa;
Sekcja P – Edukacja;
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle;
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe;
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi;
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca.
Zadowolenie szkół ze współpracy z pracodawcami
5
b. zadowolony
4,0
1
3,7
b. niezadowolony
Mediana
Średnia arytmetyczna
[Moja – przyp. ORPdE] ocena wynika z faktu, że obok dobrej współpracy, często
jednak pracodawca uważa, że to co robi jest bardziej opłacalne/ważne dla szkoły,
a nie dla niego samego.
Pracodawcy nie szukają kontaktu ze szkołą, z reguły kontaktują się w momencie
braku pracownika na konkretne stanowisko.
Nie można nawiązać współpracy ze wszystkimi pracodawcami, którymi szkoły
byłyby zainteresowane.
Bariery efektywnej współpracy na linii szkoła-pracodawca
Bariery napotykane przez szkoły we współpracy
z pracodawcami
Nie
14%
Bariery:
wadliwe
funkcjonowanie
praktyk
uczniowskich;
trudności
finansowe firm
utrudniające
współpracę;
Tak
86%
nieuczciwość,
nielojalność
pracodawców
wobec szkół.
Plany współpracy szkół i firm
Plany szkół dotyczące współpracy z pracodawcami
w nadchodzących dwóch latach
Nie wiem
29%
Tak
61%
Nie
10%
Plany współpracy
z firmami
posiadały przede
wszystkim ZSP.
Zaobserwowano
silną zależność
statystyczną
(V = 0,78;
Q = 1,00).
Dziękuję za uwagę.
dr Jakub Stempień
Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
90-142 Łódź
ul. Kopcińskiego 29
tel. (42) 678-33-78 w. 357
[email protected]
www.obserwatorium.wckp.lodz.pl
Download