Umowa powierzenia przetwarzania danych. Zawarta w

advertisement
Umowa powierzenia przetwarzania danych.
Zawarta w dniu ……………................. w ………………..........................……… pomiędzy:
…………………………………………… z siedzibą w ………………..…….………………
przy ul. ………….………………….…, *wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla ……………....................... w …………...........................................,
…......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
…………..…….., NIP ………..........…….., wysokość kapitału zakładowego ……………… zł,
reprezentowaną przez:
…………………...……………. – ……….........……………......,
zwaną dalej Zleceniodawcą
a
Kylos Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496957, o kapitale zakładowym
w wysokości 60.000,00 złotych NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787
reprezentowaną przez:
Damian Szewczyk – Prezes Zarządu,
zwaną dalej Procesorem,
zwanymi łącznie „Stronami”.
Mając na uwadze, iż Strony zawarły w dniu ……….......……................... umowę w zakresie
świadczenia usługi hostingowej zgodnie z Regulaminem umieszczonym pod adresem
www.kylos.pl/regulamin, zwanej dalej Umową na świadczenie usługi hostingowej.
Strony zgodnie postanowiły, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,
a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami), zwanej dalej „Ustawą”, oraz właściwej
* Jeśli nie dotyczy wstawić myślniki
realizacji postanowień Umowy o świadczenie usługi hostingowej (zwanej dalej Umową Główną),
na rzecz Zleceniodawcy, jako
Administrator danych osobowych, powierza Procesorowi
do przetwarzania dane osobowe w zakresie określonym niniejszą Umową.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy
w stosunku do danych powierzonych Procesorowi.
§2
Zakres powierzonych danych i cel przetwarzania
3. Administrator danych powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych, znajdujących się
w bazach danych i serwisach internetowych, które w całości lub w części działają
z wykorzystaniem zasobów dostarczanych przez Procesora na podstawie Umowy Głównej.
4. Procesor zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania dane osobowe wyłącznie
w celu wywiązania się z postanowień niniejszej Umowy oraz Umowy Głównej.
§3
Prawa i obowiązki Stron
5. Procesor stosuje środki techniczne i organizacyjne, które spełniają wymagania Ustawy (Art. 36-
39) oraz obowiązujących do niej aktów wykonawczych. 6. Administrator danych, powierza
Procesorowi do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
7. Na pisemny wniosek Administratora Danych, Procesor jest zobowiązany do udzielenia
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat
zastosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych,
w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
§4
Odpowiedzialność
8. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim
w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, Ustawy
oraz niniejszej Umowy.
9. W przypadku szkody spowodowanej działaniem Procesora, Procesor odpowiadać będzie
na zasadzie winy za szkody rzeczywiste poniesione przez Administratora Danych.
10. Procesor jest wyłączony z odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych
na zasadach opisanych w §3 pkt 5. niniejszej Umowy w tej części systemu informatycznego, która
jest zarządzana przez Administratora Danych.
§5
Postanowienia końcowe.
11. Procesor oświadcza, że przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie się odbywało
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
12. Wynagrodzenie Procesora z tytułu niniejszej Umowy zawiera się w wynagrodzeniu ustalonym
przez Strony w Umowie Głównej.
13. Niniejsza Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.
14. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
15. W przypadku rozwiązania Umowy, Administrator Danych w ciągu 7 dni od dnia wygaśnięcia
Umowy samodzielnie zabezpieczy dane osobowe powierzone do przetwarzania Procesorowi.
Procesor po 14 dniach od dnia wygaśnięcia Umowy trwale usunie wszelkie sporządzone, w
związku lub przy okazji wykonywania Umowy Głównej, zapisy zawierające powierzone do
przetwarzania dane osobowe.
16. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
17. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy.
18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
……………………………………..
Zleceniodawca
(Administrator Danych)
……………………………
Procesor
Download