DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU z

advertisement
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
zwana dalej Umową
Zawarta w dniu …………….. roku r. pomiędzy:
DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB PŁUC WE WROCŁAWIU z siedzibą w 53-439 Wrocławiu
ul. Grabiszyńska 105, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000034320, NIP 894-24-56-112,
REGON 000294295, zwanym dalej Zleceniodawcą,
reprezentowanym przez:
……………………………………….
a:
………………….z siedzibą w ………………., przy ul. ………….. , NIP ………………….., wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego
pod nr……………., NIP …………REGON ……….., wpisanym do
rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego
przez Wojewodę
………..
pod numerem księgi
rejestrowej ………………, zwaną/ym dalej Procesorem, reprezentowanym przez:
…………………………………
§1
1. Zleceniodawca i Procesor oświadczają, że zawarli umowę w dniu ……………….na udzielanie na
świadczenie zdrowotne, zwaną dalej Umową Główną.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922., zwana dalej
Ustawą) w stosunku do danych powierzonych Procesorowi.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
§2
Procesor może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zleceniodawcę wyłącznie
w celu zgodnym z niniejszą Umową i Umową Główną.
W celu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Procesor może przetwarzać dane
osobowe pacjentów, którym udzielono świadczenia zdrowotne na zlecenie Dolnośląskiego Centrum
Chorób Płuc we Wrocławiu.
Procesor
może
powierzyć
przetwarzanie
danych
osobowych
podmiotowi
trzeciemu
(podwykonawcy), jeśli wynika to z zakresu niniejszej Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie niż jest to przewidziane w umowie odbywa się
po uzyskaniu uprzedniej zgody Zleceniodawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
W przypadku skorzystania z podwykonawcy, Procesor zobowiązany jest do zapewnienia, iż
podwykonawca przetwarzał będzie dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie opisanym w Umowie
zawartej przez podwykonawcę z Procesorem, przy czym cel i zakres przetwarzania nie będzie szerszy
niż wynikający z niniejszej Umowy oraz podwykonawca zobowiązany będzie do zachowania wszelkich
wymagań oraz warunków przetwarzania danych osobowych wynikających z niniejszej Umowy i
Ustawy.
§3
Procesor jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy.
Procesor oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki
techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
stosownie do przepisów, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełni wymagania określone w
przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy.
§4
Procesor zobowiązuje się do nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony, o których mowa w § 3 ust.
2 lub wyznacza do tego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Procesor zobowiązuje się do dopuszczania do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie nadane przez Procesora, zgodnie z następującymi punktami:

procesor będzie przetwarzał dane osobowe pacjentów zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązującego prawa,

Procesor nadaje upoważnienia pracownikom przeznaczonym do przetwarzania danych
osobowych w ramach realizacji warunków Umowy

Procesor zobowiązuje się do przekazywania aktualnej listy osób upoważnionych do
Zleceniodawcy.
§5
Procesor odpowiada za szkody jakie powstały wobec Zleceniodawcy lub osób trzecich w wyniku niezgodnego
z Umową przetwarzaniem przez Procesora powierzonych danych osobowych. Odpowiedzialność,
o której mowa w niniejszym ustępie wynika z przepisów Ustawy oraz przepisów ogólnych wskazanych
w Kodeksie Cywilnym.
§6
Niniejsza Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia Umowy Głównej.
§7
Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu
Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Procesor
Zleceniodawca
................................
….....................................
Download