UMOWA

advertisement
K.ZP.FC.3320-/15
UMOWA
Zawarta dnia ……………….. roku pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
reprezentowanym przez:
Dyrektora: mgr Aldonę Klimczak, przy kontrasygnacie głównego księgowego
– Marii Kalinowskiej zwanym dalej „Zleceniodawcą”
a
…………………………………………………………….. zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
§1
Przedmiotem umowy są usługi medyczne polegające na:
1. Sprawowaniu specjalistycznej opieki psychiatrycznej nad mieszkańcami
Zleceniodawcy tj. Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie poprzez wizyty lekarskie
połączone z obchodem pokoi mieszkańców co najmniej dwa razy w miesiącu.
2. Wydawaniu opinii lekarskich o stanie zdrowia mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej.
3. Wypisywaniu zaświadczeń lekarskich na potrzeby innych instytucji.
4. Wypisywanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego recept na leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne, produkty lecznicze,
środki pomocnicze za pomocą autoryzowanego dla domów pomocy społecznej
systemu komputerowego „Moduł Leki Programu Dom” firmy Arisco
oraz
sprawowanie opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami
zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej
oraz z należytą starannością zgodnie z obowiązkami określonymi w Ustawie z dnia 5
grudnia 1996r. o zawodzie lekarza art. 4 (Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152), Ustawie z 27
sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych ( Dz. U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.), Ustawy z dnia 19 sierpnia
1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 z póź.
zm.),
5. Współpraca z lekarzem POZ, lekarzami innej specjalności oraz psychologiem
zatrudnionym w Domu Pomocy Społecznej.
6. Monitorowaniu i nadzorowaniu stosowania przymusu bezpośredniego w DPS zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie
sposobu stosowania i dokumentowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania
oceny zasadności jego zastosowania.
7. Zleceniobiorca jest związany umową na świadczenia gwarantowane z NFZ
§2
Zleceniobiorca, który jest związany umową na świadczenia gwarantowane z NFZ
zobowiązuje się sprawować specjalistyczną opiekę, o której mowa w § 1.
§3
1. Strony zgodnie postanawiają, iż koszty transportu mieszkańców do szpitala lub innej
placówki medycznej oraz koszty badań laboratoryjnych i specjalistycznych pokrywa
Zleceniodawca .
2. O konieczności transportu lub przeprowadzania badań specjalistycznych
Zleceniobiorca zobowiązany jest powiadomić kierownika Działu Organizacyjno –
Opiekuńczo - Terapeutycznego Domu.
§4
1. Umowa została zawarta na czas 1 rok od …………….r. do ………………….r.
2. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez podania
przyczyny z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§5
Za świadczone usługi Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości ……..zł. (obejmujące podatek VAT) miesięcznie (słownie: ……….. złotych
00/100) płatne w terminie 14 dni od daty złożenia Zleceniodawcy faktury za wykonanie
przedmiotu umowy.
§6
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego oraz przepisy szczególne dotyczące ochrony zdrowia psychicznego.
§8
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy poddaje się
rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.
pod
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
ZLECENIODAWCA
ZLECENIOBIORCA
Download