UMOWA ZLECENIA NR

advertisement
(Wzór I/U)
UMOWA ZLECENIA NR
zawarta w dniu
w(e)
pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Komandorskiej 118/120, reprezentowanym przez:
zwanym w treści umowy Zleceniodawcą,
a
imię i nazwisko
miejsce zamieszkania
seria i nr dokumentu tożsamości
zwanym/zwaną* w treści umowy Zleceniobiorcą.
§ 1.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania dla Zleceniodawcy:
§ 2.
1. Strony mogą określić w załączniku do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
szczegółowe zasady wykonywania zlecenia, o którym mowa w § 1.
2. Strony nie mogą powoływać się na warunki umowy ustalone ustnie.
§ 3.
Zlecenie będzie wykonywane w okresie od
do
§ 4.
1. Za wykonanie zlecenia, określonego w § 1, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w kwocie
(słownie:
zł brutto)
2. Wynagrodzenie będzie płatne w najbliższym terminie rozliczania przez Zleceniodawcę wynagrodzeń
z tytułu umów zlecenia przypadającym po chwili przedłożenia rachunku przez Zleceniobiorcę
i stwierdzenia przez Zleceniodawcę należytego wykonania niniejszego zlecenia.
3. Zapłata uważana jest za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy
na podstawie polecenia przelewu.
*niepotrzebne skreślić
§ 5.
Wszelkie wydatki poczynione w celu należytego wykonania czynności, o których mowa
w § 1, ponosi Zleceniobiorca/Zleceniodawca*.
§ 6.
1. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności objętych zleceniem osobom trzecim bez
pisemnej zgody Zleceniodawcy.
2. W razie niemożności dokonania określonej czynności, Zleceniobiorca jest obowiązany
natychmiast powiadomić o tym Zleceniodawcę.
§ 7.
Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych umową znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 9.
Spory pomiędzy Stronami umowy rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca siedziby
Zleceniodawcy.
§ 10.
Wszelkie dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia niniejszej umowy znajdują się
w Oświadczeniu do celów podatkowo - ubezpieczeniowych, które stanowi jej integralną część.
§ 11.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
Download