umowa - zlecenie - SZS Wielkopolska

advertisement
UMOWA - ZLECENIE
Zawarta w dniu 02.09.2011 r. w …………………….. pomiędzy Szkolnym Związkiem Sportowym
„WIELKOPOLSKA” zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez: Prezesa Zdzisława Urbańczyka
a …………………………………...........................................................................................................................
zamieszkałym w ......................................................................................................................................................
zwanym dalej Zleceniobiorcą zawarto umowę następującej treści:
§ l.
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
zorganizowania i przeprowadzenia turniejów eliminacyjnych na obiekcie sportowym ,, Orlik”
…………………………………………………………………………………………………………….
(adres obiektu sportowego)
w terminie od 02 września do 10 września 2011r. w ramach realizacji Ogólnopolskiego turnieju
piłkarskiego dla dzieci: ,, II TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA”.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
Zleceniobiorca ma pełną swobodę wyboru godzin, w jakich ma wykonać zlecenie, oraz tempa
wykonania zlecenia a tym samym Zleceniobiorca nie jest podporządkowany Zleceniodawcy do
wykonania zlecenia pod jego kierunkiem.
Za wykonanie czynności określonych w § l przysługuje:
za każdy rozegrany mini turniej ....... x 120 zł. słownie: ................................................. z którego
dokona się stosownych potrąceń.
Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie wystawionego rachunku zgodnie z wyliczeniem (patrz
§ 3) po przedstawieniu sprawozdania z przebiegu rozgrywek w nieprzekraczającym terminie do 7 dni
od wpłynięcia dokumentacji do Biura SZS „WIELKOPOLSKA”.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zleceniobiorca oświadcza, że nie wnosi o objecie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym,
rentowym, chorobowym.
Z tytułu niniejszej umowy zlecenie zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych ani
socjalnych.
W przypadku nie wykonywania przez Zleceniobiorcę czynności, o których mowa w § 1,
Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę – zlecenie w trybie natychmiastowym.
...........................................
podpis zleceniodawcy
.............................................
data i podpis zleceniobiorcy
OŚWIADCZAM ŻE :
1. Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze ......................................w /zakład pracy/
.................................................................................................................................................................................
2. Z tytułu mojego stałego zatrudnienia moje zarobki przekraczają najniższą płacę – podlegam ubezpieczeniu
społecznemu jako osoba prowadząca działalność gospodarcza – jestem studentem/podać nazwę uczelni
i miejscowość (niepotrzebne skreślić)
.................................................................................................................................................................................
3. Powyższe dane wypełniłem zgodnie z prawdą , jestem świadomy odpowiedzialności karnej z art.274 § 1
Kodeksu Karnego za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
....................................................
miejscowość , data
..............................................................
podpis składającego oświadczenie
Nazwisko ......................................................
imię ............................................................
Data urodzenia ............................................
PESEL...........................................................
NIP ............................................................
Miejsce zamieszkania - kod, miejscowość, powiat, gmina ulica, nr
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Podległy urząd skarbowy-adres
..........................................................................................................
RACHUNEK
Z dnia
*
......................................... za wykonanie : czynności zgodnie z umową
.......................................................................................................................................................
1. Wynagrodzenie brutto
.........................
2. Koszty uzysku 20 %
.........................
3. Podstawa opodatkowania
.........................
4. Podatek 18 %
.........................
5. Składka zdrowotna 7,75 % (od poz. 1)
.........................
6. Podatek należny do Urzędu Skarbowego
/ poz. 4 minus poz. 5 /
.........................
7. Składka zdrowotna 1,25 % (od poz. 1)
.........................
------------------------------------------------------------------------------------------------Należność do wypłaty - netto
=============
/ Poz.1 minus poz.5- 6- 7 /
Słownie : ................................................................................złotych
Potwierdzam wykonanie pracy
zgodnie z umową
Kwituję odbiór =................... zł
...........................................
podpis zleceniodawcy
* Należy wpisać datę ostatniego organizowanego turnieju
.............................................
data i podpis zleceniobiorcy
Download