UMOWA – ZLECENIE

advertisement
UMOWA – ZLECENIE nr ………………
Zawarta w dniu .............................., pomiędzy: ......................................................
.................................................................................................................................
….............................................................................................................................,
(podać nazwę i adres szkoły)
reprezentowanym przez ….............................................................. – dyrektora szkoły,
zwanym dalej w treści umowy ZLECENIODAWCĄ
a ..............................................................................................................................
zamieszkałym .........................................................................................................
.................................................................................................................................
PESEL ................................................. NIP .........................................
zwana dalej w treści umowy ZLECENIOBIORCĄ.
Urząd Skarbowy zleceniobiorcy: (podać nazwę oraz adres)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności
polegających na ..................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w terminie:
od dnia ....................................... do dnia ........................................
3. Za wykonanie czynności, o których mowa w punkcie 1 niniejszej umowy,
Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ....................................... (brutto),
słownie …………………………………………………………………………………
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Zleceniobiorcę,
w siedzibie Zleceniodawcy.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do osobistego wykonania czynności, o których
mowa w punkcie 1 umowy. Powierzenie ich wykonania osobie trzeciej wymaga
zgody Zleceniodawcy.
5. W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie
lub w sposób
nienależyty,
Zleceniodawca
ma
prawo
do
pomniejszenia
wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
7. Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny
obowiązujące przy wykonywaniu czynności wynikających ze zlecenia i oświadcza,
że będzie ich przestrzegał, a także oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala
na wykonywanie zlecenia.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
.....................................
(Zleceniodawca)
.....................................
(Zleceniobiorca)
===================================================================
Oświadczenie podatkowe
1. Proszę o nie potrącanie składek ubezpieczenia społecznego, gdyż ze stosunku
pracy w macierzystym zakładzie (podać pełną nazwę oraz adres)
…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………….…….
osiągam wynagrodzenie ponad ........................ zł, tj. minimalne wynagrodzenie
obwieszczone przez Prezesa Rady Ministrów i mam potrącane składki ZUS
od tej kwoty.
2. Należność z tytułu niniejszej umowy należy przekazać na mój rachunek
NR ..........………………………………………………………………………………..
...............................................................
(czytelny podpis Zleceniobiorcy)
Download