UMOWA ZLECENIE nr

advertisement
UMOWA ZLECENIE
W dniu ……........2017 w ……………… pomiędzy ……………….. z siedzibą w
………………, ul. ………………, zwanej w treści umowy "Zleceniodawcą", w imieniu
której działa: …………………………………..
a …………………, zamieszkałym w ……………………., ul. ………………………..;
zwanym dalej "Zleceniobiorcą", zawarto umowę następującej treści:
§ 1.
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności:
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
§ 2.
Rozpoczęcie czynności wymienionych w § 1 nastąpi dnia ……………. a zakończenie
………... Łączny czas realizacji zlecenia nie przekroczy …….... godzin.
§ 3.
1. Za wykonanie czynności wymienionych w § 1 zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić
Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w wysokości ……… zł za godzinę
(słownie: ………………………………..)
2. Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu każdego miesiąca, najpóźniej 7 dni po
przekazaniu przez Zleceniobiorcę informacji o ilości godzin wykonania czynności
określonych w par. 1 i przedłożeniu rachunku przez Zleceniobiorcę.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przekazać, informacje określone w pkt 2, za każdy
miesiąc wykonywania zlecenia, najpóźniej 5 dni od zakończenia miesiąca. Informacje te
przekazane będą w formie oświadczenia w rachunku do Umowy.
§ 4.
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania czynności wymienionych w § 1 innym
osobom bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
§ 5.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 6.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
Download