Wzór umowy dla zadań 4-33 - Dział Zamówień Publicznych AGH

advertisement
Załącznik nr 3b (dla zadań 4-33)
Zarejestrowano w Kwesturze pod nr ……………………………
……………………………………………………….
Pieczęć jednostki organizacyjnej
AGH
Wzór UMOWY ZLECENIA
zawarta w Krakowie w dniu ………………………..……… pomiędzy:
Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30059 Kraków działającą przez:
Prodziekana ds. Dydaktyki Wydziału Matematyki Stosowanej dr Jerzego Stochela
przy kontrasygnacie finansowej Z-cy Kwestora d.s Finansowych mgr Joanny Sajdłowskiej
zwaną w treści umowy „Zleceniodawcą”
a
Panią/Panem........................................................................................................................
.......................................
(imię i nazwisko)
Nr PESEL
..........................................................................................................................................
.........................
zamieszkałą/ym
..........................................................................................................................................
....................
(kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, powiat, gmina)
zatrudnionym w …………………………………………………………………………………………………………………………
na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną/ym w treści umowy „Zleceniobiorcą”
Niniejsza
umowa
została
zawarta
ze
Zleceniobiorcą
wybranym
w
trybie
………………………………………………...
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.).
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać z dołożeniem należytej
staranności następujące czynności: opisane w pkt III ogłoszenia.
2. Czynności będą wykonywanie w ramach umowy/działalności…………………………………………..............
§2
Powyższe czynności Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać w terminie od …..……………. do
........................
§3
1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych w §1, Strony ustalają dla Zleceniobiorcy
wynagrodzenie brutto płatne miesięcznie wg stawki godzinowej wynoszącej
………….………….…...…….. zł
(słownie: ……….………………....................................………………………………………………..… złotych).
2. Maksymalna liczba godzin wykonania zlecenia nie
przekroczy:..........................................................................
Strona 1 z 4
Mając na uwadze ustaloną stawkę godzinową oraz maksymalną liczbę godzin Zlecenia wskazać
należy, że maksymalna wartość niniejszej umowy nie przekroczy kwoty brutto
……………..…………….……………zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………...złotych).
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi najpóźniej ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni obowiązywania umowy, na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę i
przedłożonego do 3-go roboczego dnia każdego miesiąca w jednostce organizacyjnej
Zleceniodawcy zawierającej umowę, wraz z pisemną ewidencją czasu wykonywania zlecenia
(dzień i liczba godzin oraz łączna liczba godzin w m-cu).
4. Rachunek winien zawierać w szczególności wskazanie przez Zleceniobiorcę liczby godzin
wykonania zlecenia.
Na wystawionym przez Zleceniobiorcę rachunku Kierownik jednostki / Kierownik projektu /
Pełnomocnik Rektora, potwierdza wykonanie zlecenia w określonej liczbie godzin oraz
wykonanie czynności zgodnie z umową i ich przyjęcie bez zastrzeżeń.
5. W przypadku nie złożenia rachunku w terminie określonym w ust. 3, konsekwencje późniejszej
wypłaty wynagrodzenia obciążają Zleceniobiorcę.
6. Od kwoty wynagrodzenia
określonej
w
ust. 1
potrącone
zostaną
należności
publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
Jeżeli wykonana praca będzie wymagać uzupełnień i poprawek, Zleceniobiorca zobowiązuje się
wykonać
prace
w dodatkowym wyznaczonym terminie w ramach wynagrodzenia określonego w §3 niniejszej
umowy.
§5
W razie niedotrzymania przez Zleceniobiorcę warunków niniejszej umowy, Zleceniodawcy
przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania umowy i żądania pokrycia przez Zleceniobiorcę
powstałych z tego tytułu szkód i strat.
§6
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania prac objętych niniejszą umową osobie trzeciej bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, ani też nie może przelać na osobę trzecią
swych praw wynikających z umowy.
§7
1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w następującym zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana:

epidemią stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską
żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym,

warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub przeszkodami
dającymi się przypisać Zamawiającemu,

następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
b) wysokości wynagrodzenia w przypadku:

ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową w przypadku stwierdzenia braku
konieczności wykonywania części zamówienia

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana
dotyczy,
c) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
Pzp. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
d) osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby
zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie
Strona 2 z 4
warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamówienia w zakresie osób.
pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny
ofertowej.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów
zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.
§8
Zleceniobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszej umowy, dla celów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, pod rygorem negatywnych
skutków
finansowych
i prawnych.
§9
1. Czynności / zadania na rzecz Zleceniodawcy nie będą wykonywane pod jego kierownictwem w
rozumieniu
art. 22 Kodeksu pracy.
2. Czynności/zadania mogą być wykonywane w siedzibie Zleceniodawcy.
§10
Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z art. 304 Kodeksu pracy,
a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
wynikających z art. 3041 Kodeksu pracy.
§11
1. Zleceniobiorca oświadcza , że wyraża zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie
jego danych osobowych obecnie i w przyszłości (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przez Zleceniodawcę
w celach związanych z realizacją umowy oraz jej rozliczeniem i sprawozdawczością.
2. Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych Zleceniobiorcy
przysługuje prawo kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach
danych, dostępu do treści jego danych oraz ich poprawienia.
§12
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3. Mogące wyniknąć z niniejszej umowy spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zleceniodawcy.
4. Niniejsza umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla
Zleceniodawcy (w tym jeden dla Kwestury) i 1 dla Zleceniobiorcy.
*właściwe zaznaczyć
Osoba merytorycznie odpowiedzialna (wnioskująca o zawarcie
umowy):..................................................................
...................................................
….……………………………..
Zleceniobiorca
Zleceniodawca
Strona 3 z 4
...……………….……………………………….
Kontrasygnata finansowa Kwestora/Zastępcy Kwestora AGH
Strona 4 z 4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards