u_m_o_w_a_projekt__zal._nr_2

advertisement
Załącznik Nr 2
U M O W A - projekt
Zawarta w dniu ………………….r pomiędzy:
Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim 392
22-440 Krasnobród
NIP 922-15-65-013
reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr Sławomira Nowosieleckiego
zwanej dalej ZLECENIODAWCĄ a,
Firmą:
…………………………...............................................................................................................
......................................................................................................................................
NIP: ……………………….
Reprezentowanym przez : …………………………………………………………………….
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ.
§1
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usługi w zakresie wywozu nieczystości
stałych z Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim 392, 22-440 Krasnobród.
Pojemnik na odpady są przekazywane bezpłatnie na okres obowiązywania umowy przez
Zleceniobiorcę.
Cenę wykonania usługi ustala się w wysokości:
 Wywóz 1 m3 – ………….. zł (brutto),
 Ustala się termin odbioru nieczystości stałych, gromadzonych w pojemnikach na zgłoszenie telefoniczne,
 Odpady przewidywane do wywozu to: niesegregowane odpady komunalne zmieszane
 Zabrania się gromadzenia w kontenerach materiałów żrących, toksycznych, gruzu
budowlanego, nieczystości płynnych.
 Odpady segregowane: plastik, szkło, metale będą odbierane bezpłatnie.
§2
Umowę zawiera się na okres od ………….. r. (dnia podpisania umowy) do dnia 31.12.2014
roku.
§3
Zleceniodawca ureguluje należność dokonując przelewu na wskazane przez Zleceniobiorcę
konto bankowe w terminie 30 dni od dostarczenia faktury.
Do faktury dołączone jest potwierdzenie wywozu nieczystości.
§4
1. Obowiązująca forma odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
2. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne w następujących przypadkach:

za nieterminowe wykonywanie usługi objętej niniejszą umową w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

za odstąpienie od umowy z przyczyn nie zależnych od Zleceniodawcy
5% wynagrodzenia umownego,
w wysokości
3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne w następujących przypadkach:

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy w wysokości 1%
wynagrodzenia umownego,

w przepadku zwłoki w zapłacie należności strona zobowiązuje się do zapłaty
ustawowych odsetek za opóźnienie,

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Zleceniobiorca może
zażądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§5
Umowa może być rozwiązana z każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§6
W sprawach nieuregulowanych w zapisach niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r. poz. 21.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
stron.
ZLECENIODAWCA:
ZLECENIOBIORCA:
Download