formularz umowy

advertisement
Umowa Prowizyjna nr ................
pomiędzy
Biurem Usług Technicznych „PLUS” Piotr Bajor
z siedzibą w Złotowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6/6, NIP 767-104-54-82
wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonym przez Burmistrza Miasta Złotowa pod numerem 1443/93
reprezentowaną przez:
Piotr Bajor – właściciel zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ
a
....
[reprezentowanym przez pana .... zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ]
§ 1 Przedmiot i zakres umowy
1. Zleceniobiorca będzie poszukiwać klientów oraz umożliwi zleceniodawcy kontakt i zawarcie umów
z klientem w zakresie usług doradczych, szkoleniowych oraz sprzedaży oprogramowania
znajdujących się w ofercie zleceniodawcy opublikowanej na stronie www.bajor.pl.
2. Przekazywanie kontaktu lub zgłaszanie zapotrzebowań na wykonanie usług będzie następować na
formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Zgłoszenie może następować drogą
mailową na adres: [email protected] lub faksem na numer 67 265 11 22.
3. Na wniosek zleceniobiorcy, zleceniodawca będzie przedstawiał klientowi ofertę na usługi, którymi
zaintersowanie wyrazi klient.
4. Zleceniobiorca decyduje sam o swoich czynnościach i nie podlega żadnym poleceniom
zleceniodawcy. Zleceniobiorca nie jest upoważniony do zawierania umów w imieniu
zleceniodawcy, chyba że otrzymał odrębne pełnomocnictwo.
5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zarówno w trakcie trwania umowy jak i
po jej zakończeniu.
§ 2 Prowizja, rekompensata kosztów
1. Zleceniobiorca otrzyma za swoją pracę i wszystkie transakcje, w których pośredniczy i które
zakończą się dla zleceniodawcy zawarciem umowy (w tym również złożeniem zamówienia ze
strony klienta), wynagrodzenie w formie prowizji.
2. Prowizja będzie wynosić 10% wartości umowy netto, którą podpisze zleceniodawca z klientem
(jako umowa traktowane jest równiez każde zamówienie złożone przez klienta) w wyniku działań
zleceniobiorcy na usługi opisane w § 1 pkt 1.
3. Wypłata prowizji nastąpi:
a) w przypadku doradztwa związanego z wdrażaniem systemów zarządzania w 2 ratach: 1-wsza w
wysokości połowy należnej prowizji nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy z klientem
Strona 1 z 2
wskazanym przez zleceniobiorcę; 2-ga (pozostała część prowizji) - po zakończeniu prac objętych
umową z klientem
b) w przypadku usług szkoleniowych, sprzedaży oprogramowania oraz usług doradczych nie
wymagających długiego czasu realizacji (maksymalnie 2 tygodnie) – 3 dni po dokonaniu zapłaty
przez klienta za wykonaną usługę
4. Jeżeli nie dojdzie do całkowitej realizacji postanowień umowy z klientem (z winy nie stojącej po
stronie zleceniodawcy), zleceniobiorcy zostanie wypłacona prowizja w wysokości 10% wartości
netto zapłaconych przez klienta faktur pomniejszona o wypłaconą wartość pierwszej raty prowizji.
§ 3 Okres trwania umowy, wypowiedzenie
1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana z 1 miesięcznym okresem
wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Wypowiedzenie to nie ma jednakże wpływu na prawo do otrzymania prowizji od umów i zamówień
złożonych w trakcie trwania ninijeszej umowy.
§ 4 Częściowa nieważność umowy, forma pisemna, właściwy sąd
1. W przypadku nieważności jednego z ustaleń powyższej umowy pozostałe ustalenia pozostają
wiążące. Strony zobowiązują się to ustalenie zastąpić takim, które będzie prawnie zgodne z
powyższą umową.
2. Wszelkie zmiany i dodatkowe ustalenia powyższej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w
Złotowie.
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Złotów, dnia .....................
.....................................
[zleceniodawca]
.....................................
[zleceniobiorca]
Strona 2 z 2
Załącznik nr 1 do umowy prowizyjnej nr ..............
ZAPOTRZEBOWANIE NA WYKONANIE USŁUGI
nazwa zgłaszającego:
miejscowość, data:
dane klienta (nazwa, adres, telefon):
osoba kontaktowa (nazwisko, stanowisko, telefon e:mail) :
Czym zainteresowany jest klient:
Uwagi:
Strona 1 z 1
Download