UMOWA NA BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW

advertisement
PROJEKT
UMOWA NA BADANIA PROFILAKTYCZNE PRACOWNIKÓW
Zawarta w dniu............................................ w ........................................... pomiędzy:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku
NIP..............................................REGON...........................
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowaną przez:
1. .................................................................................
2. .................................................................................
a
.......................................................................................................................................
z siedzibą .......................................................................................................................
NIP .................................. REGON ................................
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ, reprezentowaną przez:
1. .................................................................................
2. .................................................................................
o następującej treści:
§1
Zleceniobiorca obejmuje pracowników i stażystów Zleceniodawcy profilaktyczną
opieką zdrowotną określoną w ustawie z dnia 27.06.1997 o służbie medycyny pracy
(Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z póź. zmianami ) w zakresie określonym w § 2
umowy.
§2
Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej świadczonej przez Zleceniobiorcę na rzecz
osób skierowanych przez Zleceniodawcę obejmuje:
1. Wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych
w kodeksie pracy.
2. Profilaktyczną
opiekę
zdrowotną
nad
pracownikami/stażystami,
niezbędną ze względu na warunki pracy.
3. Zapoznanie się ze specyfiką stanowisk pracy i okresowe kontrole tych
stanowisk.
§3
1. Zasadniczym miejscem wykonywania świadczeń jest siedziba Zleceniodawcy
(PCPR). Jednakże dopuszcza się wykonywanie niektórych świadczeń poza
siedzibą Zleceniodawcy – dotyczy to badań, które ze względu na swój charakter
należy wykonać w innym miejscu lub w placówce służby zdrowia.
2. Podstawą wykonania świadczeń jest pisemne skierowanie Zleceniodawcy
zawierające między innymi dane osobowe pracownika, określenie rodzaju
pracy, którą ma wykonywać, czynniki szkodliwe na danym stanowisku pracy,
rodzaj badania.
§4
Zleceniobiorca po przeprowadzeniu określonych w § 2 ust. 1 badań oraz innych
wymaganych przepisami wypadkach wystawia zaświadczenia lekarskie odpowiedniej
treści, które wręcza badanemu pracownikowi.
§5
Zleceniodawcy służy prawo kontrolowania
Zleceniobiorcę postanowień umowy.
sposobu
wykonywania
przez
§6
Zleceniodawca zobowiązany jest wobec Zleceniobiorcy do:
1. Informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków
uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników.
2. Zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania
oceny warunków pracy.
3. Udostępnienia dokumentacji wyników kontroli, w części odnoszącej się
do ochrony zdrowia.
§7
1. Strony ustalają:
a) kwotę netto ...................... brutto ........................ za jedno badanie
lekarskie pracownika z kompletem badań,
b) kwotę netto ...................... brutto ........................ za
jedno badanie
lekarskie (bez kompletu badań),
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do umowy.
2. Lekarz zakresu medycyny pracy po uzgodnieniu z Zleceniodawcą może
poszerzyć zakres badań profilaktycznych o konieczne badania specjalistyczne
lub konsultacje.
3. Zleceniobiorcy
za
wykonanie
świadczeń
określonych
w
umowie
przysługuje wynagrodzenie wg przedstawionych faktur po zakończeniu
każdego miesiąca w terminie 7 dni od otrzymania faktur przez PCPR.
§8
Zleceniobiorca może w przypadku braku możliwości realizacji niektórych świadczeń
w siedzibie Zleceniodawcy i we własnej siedzibie zlecić ich wykonanie innym
zakładom opieki zdrowotnej lub podmiotom wykonującym te świadczenia w ramach
praktyki indywidualnej /badania diagnostyczne, specjalistyczne konsultacje lekarskie
itp./.
§9
Umowę zawiera się na czas określony tj. od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2014 r.,
z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 10
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy, o której mowa w § 1 oraz inne, mające odpowiednie
zastosowanie.
§ 12
Spory związane z realizacją umowy strony w miarę możliwości załatwić będą
polubownie, ostatecznie właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy,
1 egzemplarz dla Zleceniodawcy.
........................................
Zleceniobiorca
.............................................
Zleceniodawca
Załącznik Nr 1
Pełny koszt za
podstawowe badanie lekarskie jednego pracownika
z kompletem badań, wynosi ................... zł netto, ..................... zł brutto.
W skład badania podstawowego wchodzą:
1. Badania laboratoryjne
- morfologia,
- OB,
- mocz.
3. RTG klatki piersiowej.
4. Konsultacja okulistyczna.
5. Wizyta lekarska.
6. Zaświadczenie lekarskie.
W przypadku posiadania przez pracownika kompletu badań lub w sytuacji gdy
lekarz uzna, że nie ma potrzeby przeprowadzania badań, koszt jednego badania
lekarskiego z zaświadczeniem lekarskim wynosi ....................... zł netto,
..................................... zł brutto.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards