umowa - Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

advertisement
Załącznik nr 4.
UMOWA / projekt/
W dniu ……..2015 r. w Białymstoku pomiędzy Skarbem Państwa - Izbą Skarbową w
Białymstoku, mającą swoją siedzibę w Białymstoku, ul. Słonimska 1, NIP: 966-04-37-133,
zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez Marię Suszczyńską – Dyrektora Izby
Skarbowej
w
Białymstoku,
a
………………………………………………………..,
NIP: ………………………… zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez:
……………………………………….., zawarta została umowa o następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego o
udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami Izby Skarbowej w Białymstoku oraz pracownikami Izby
Skarbowej wykonującymi pracę w urzędach skarbowych województwa podlaskiego.
Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn.zm.) niniejsza umowa nie podlega ww. ustawie.
§ 1.
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do sprawowania nad pracownikami
Zleceniodawcy profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie przewidzianym ustawą z dnia
27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz.U. z 2014 r. poz.1184),
§ 2.
Zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 1, w szczególności
obejmują:
-
wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy;
-
orzekanie o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy;
-
prowadzenie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do celów
przewidzianych w Kodeksie pracy;
-
monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka;
-
gromadzenie i przechowywanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i
stanie zdrowia pracowników.
2
§ 3.
1. Badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne oraz niezbędne analizy i badania
diagnostyczne i specjalistyczne – przeprowadzane będą w miejscowości będącej siedzibą
jednostki skarbowej uczestniczącej w zamówieniu tj. w ……………, ul ……………… w dni
……….…., w godzinach ……………………. .
2. Do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zleceniodawcy,
Zleceniobiorca
wyznaczy
lekarza/y
uprawnionego/ych
do
przeprowadzania
badań
profilaktycznych, wpisanych do rejestru lekarzy medycyny pracy.
3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, za
wyjątkiem wykonania badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych.
4. Do kontaktów między stronami Zleceniodawca wyznacza przedstawiciela:…………………..,
telefon………………., e-mail: ……………[email protected]
§ 4.
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej:
-
imiennych kart badania profilaktycznego,
-
rejestru wydanych zaświadczeń,
-
innej dokumentacji wynikającej ze sprawowania opieki profilaktycznej.
2. Po
przeprowadzeniu
badania
profilaktycznego
Zleceniobiorca
niezwłocznie
wyda
zaświadczenie stosownej treści, które przekaże pracownikowi oraz Zleceniodawcy.
§ 5.
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Zleceniodawca zobowiązany jest:
-
przekazać Zleceniobiorcy informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia,
-
zapewnić Zleceniobiorcy możliwość przeglądu stanowisk pracy oraz udostępnić wyniki kontroli
warunków pracy w części dotyczącej ochrony zdrowia, dla dokonania oceny warunków pracy,
-
dostarczyć Zleceniobiorcy informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji medycznej.
§ 6.
1.
Zleceniodawca ma prawo do sprawdzenia prawidłowości wykonania niniejszej umowy, w tym
m.in poprzez kontrolę rejestru wydanych zaświadczeń.
2
2.
3
W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1 , istotnych uchybień
dotyczących np. terminowości, trybu, zakresu wykonywanych świadczeń, Zleceniodawcy
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. O skorzystaniu z tego prawa Zleceniodawca
poinformuje Zleceniobiorcę na piśmie.
§ 7.
1. Za wykonywanie czynności określonych w § 1 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie
obliczone według cen jednostkowych zawartych w złożonej ofercie ( formularz oferty). W
przypadku konieczności wykonania innych niezbędnych badań, wynagrodzenie za te badania
będzie wyliczone zgodnie z cennikiem usług medycznych, dołączonym do oferty.
2. Strony nie przewidują indeksacji stawek będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia za
wykonane czynności, w okresie trwania umowy. Wyjątek stanowi ustawowa zmiana stawki
podatku od towaru i usług – stawka podatku od towarów i usług zastosowana do obliczenia
stawek jednostkowych badań, zostanie dostosowana do obowiązujących przepisów prawa, przy
czym wartość netto stawek pozostanie niezmieniona.
3. Rozliczenie za wykonane usługi następować będzie w okresie miesięcznym poprzez wystawienie
faktury VAT (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług) w ostatnim dniu miesiąca, którego usługi dotyczą wraz z wykazem zawierającym:
- imię i nazwisko osoby badanej,
- rodzaj przeprowadzonych badań,
- cenę jednostkową brutto za każde badanie.
Faktury za świadczone usługi będą wystawiane dla Zamawiającego :
Izba Skarbowa w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-026 Białystok
NIP 966-04-37-133
Termin płatności ustala się na 14 dni od dnia wpływu do Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury. Płatność następować będzie na konto Zleceniobiorcy:
……………………………………………………………………………………………...
(nazwa banku i numer konta bankowego Zleceniobiorcy)
4. Z uwzględnieniem postanowień ust. 3, za datę zapłaty należnego wynagrodzenia uważa się datę
obciążenia należnością rachunku bankowego Zleceniodawcy.
3
4
§ 8.
W razie nie dotrzymania terminu zapłaty ustalonego w § 7 ust. 5 niniejszej umowy,
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu
zapłaty.
§ 9.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
§ 10.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny.
§ 12.
Właściwym do rozpoznania sporów z realizacji umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo
dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zleceniobiorca:
Zleceniodawca:
W załączeniu:
1. ceny jednostkowe za badania profilaktyczne ( formularz oferty)
2. cennik usług medycznych, które mogą być świadczone w trakcie badań
4
Download