zleceniodawca zleceniobiorca

advertisement
Umowa
Zawarta w Zielonej Górze w dniu ………………………………….2013r. pomiędzy :
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
……………………………………………………………………………………………………….
zwanego dalej „Zleceniobiorcą”
§ 1.
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzania badań lekarskich
wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Zleceniodawcy (wg zakresu określonego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badan lekarskich kierowców i osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r. poz. 133). Umowa obejmuje:
a) Wykonywanie badań wstępnych i okresowych obejmujących: ogólne badanie krwi
(morfologia), OB, ogólne badanie moczu, poziom cholesterolu, EKG, badanie lekarza
medycyny pracy – dla pracowników na stanowiskach umysłowych.
b) W przypadku osób obsługujących monitory ekranowe co najmniej przez połowę
dobowego wymiaru czasu pracy – dodatkowo badanie okulistyczne.
c) W przypadku pracowników zajmujących stanowiska decyzyjne i związane
z odpowiedzialnością – ogólne badanie krwi (morfologia), OB, ogólne badanie moczu,
poziom cholesterolu, EKG, badanie lekarza medycyny pracy oraz w przypadku wskazań
medycznych - dodatkowo badanie neurologiczne i psychologiczne.
d) W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy – ogólne badanie krwi
(morfologia), OB, ogólne badanie moczu, poziom cholesterolu, EKG, badanie lekarza
medycyny pracy dodatkowo glukoza, pole widzenia, badanie neurologiczne i psychotesty
(co 5 lat), badanie okulistyczne – w tym widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie.
e) W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (dla pracy
na wysokości do 3 m) - ogólne badanie krwi (morfologia), OB, ogólne badanie moczu,
badanie lekarza medycyny pracy. Dodatkowo w zależności od wskazań – neurologiczne,
okulistyczne, otolaryngologiczne.
f) Pracownicy nie zatrudnieni na stanowisku kierowcy, lecz kierujący pojazdami w ramach
wykonywania swoich obowiązków służbowych będą mieli wykonywane badania zgodne
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich
kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013r.
poz. 133).
g) Wykonywanie innych niż ww. badań dodatkowych i pomocniczych oraz konsultacje
lekarzy specjalistów w zależności od wskazań związanych ze stanem zdrowia i wiekiem
pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
h) Konieczność dokonania innych specjalistycznych i niestandardowych badań
(np. tomografia komputerowa itp.) będzie uzgadniana z Zamawiającym przed
wykonaniem badania.
§ 2.
1. Zgłaszający się pracownicy i inne osoby wskazane przez Zleceniodawcę(kandydaci do pracy)
będą okazywali skierowania na badania, wystawione przez Zleceniodawcę.
2. Komplet niezbędnych badań oraz konsultacje z lekarzami nie będą trwały dłużej niż siedem
dni roboczych. Wyjątkiem przedłużenia tego terminu będą sytuacje niezawinione przez
Wykonawcę, np. urlop, zwolnienie lekarskie lub inna niemożność dotrzymania terminu
z przyczyn leżących po stronie pracownika kierowanego na badania.
3. Zaświadczenia lekarskie będą przekazywane badanym pracownikom w dwóch
egzemplarzach, z czego jeden przeznaczony jest dla Zleceniodawcy, a drugi dla pracownika.
§ 3.
1. Wynagrodzenie za wykonywanie badań stanowiących przedmiot umowy, będzie iloczynem
wykonywanych badań oraz cen jednostkowych wynikających z oferty Zleceniobiorcy z dnia
………………………………. i będzie ono płatne przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy
w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę rachunku lub faktury.
2. Zleceniobiorca za świadczone usługi określone niniejszą umową stosować będzie ceny wg
cennika będącego jego ofertą z dn…………………., stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
3. Zmiana cen będzie wymagała akceptacji Zleceniodawcy. Jej brak oznacza rozwiązanie umowy
z zastosowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 4.
1. Zgromadzony w trakcie realizacji umowy zbiór danych medycznych może być wykorzystany
przez strony umowy w opracowaniach medycznych, z zachowaniem zasad wynikających
z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz etyki lekarskiej.
2. Dane medyczne i osobowe pracowników Zleceniodawcy nie będą wykorzystywane do innych
celów niż medyczne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 poz. 101 nr 926)
1.
§ 5.
Zleceniodawca wobec Zleceniobiorcy jest zobowiązany do :
a) regularnego przekazywania informacji o wystąpieniu czynników szkodliwych dla zdrowia
lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,
b) zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków
pracy,
c) udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do
ochrony zdrowia
§ 6.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
a) W wysokości 100 zł za każdego pracownika, w stosunku do którego przekroczony został
termin, o którym mowa w § 2 pkt 2 niniejszej umowy.
b) W wysokości 500 zł brutto w przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę
z winy Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy kary umowne w wysokości 500 zł brutto
w przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę, z winy Zleceniodawcy.
§7
1. Umowę zawiera się na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.
2. Każda ze stron może umowę rozwiązać za uprzednim 30- dniowym okresem wypowiedzenia.
3. W przypadku rażącego naruszania warunków umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawcy
przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest zobowiązany przekazać
w terminie 7 dni całość dokumentacji medycznej pracowników Zleceniodawcy kolejnemu
wykonawcy wybranemu przez Zleceniodawcę.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy.
§9
Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą
przez właściwy Sąd w Zielonej Górze.
§ 10.
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZLECENIODAWCA
ZLECENIOBIORCA
Download