wzór umowy kolonijnej (dla organizatorów)

advertisement
UMOWA
Zawarta w dniu…………. pomiędzy:
Reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
A
Ośrodkiem Wypoczynkowym „ Urszula” ul.Słowiańska14,76-153 Darłówko Wschodnie
reprezentowanym przez:
Właściciela Urszulę Stanisławską zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§1
1. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest właścicielem obiektu. Udokumentuje odpowiedni
wpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że ośrodek jest zakwalifikowany przez Powiatową
Komendę Straży Pożarnej i SANEPID na cele organizacji wypoczynku dla dzieci i
młodzieży.
§2
Zleceniodawca przedstawi odpowiedni wpis o prowadzeniu działalności
gospodarczej.
§3
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dla kolonii w Ośrodku
Wypoczynkowym „URSZULA” w Darłówku Wschodnim,ul. Słowiańska 14 na rzecz
Zleceniodawcy, który jest organizatorem kolonii letniej w następującym terminie
i liczbie
uczestników…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Turnus kolonijny rozpocznie się
.......................................................................................i zakończy się w dniu
……………………………………………………………………………………
§4
Strony dopuszczają możliwość zwiększenia sprzedaży miejsc ponad ilość
określoną po uprzednim potwierdzeniu ze strony Zleceniobiorcy, jednakże
rozliczenie nastąpi za faktyczną ilość wykorzystanych miejsc.
§5
Zleceniobiorca zabezpieczy następujące świadczenia w każdym turnusie:
1. Zakwaterowanie w domkach typu BUNGALOW, w pokojach 5, 6, 7
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym;
2. Wyżywienie w stołówce w postaci 3 podstawowych posiłków oraz
podwieczorku, zgodnie z obowiązującymi wymogami pod względem
gramatury i kaloryczności;
3. Ambulatorium wyposażone w apteczkę z podstawowymi lekami pierwszej
pomocy i materiałami opatrunkowymi;
4. Opiekę- pielęgniarkę na miejscu;
5. Udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego do prowadzenia dyskotek oraz
imprez K.O;
6. Ognisko z pieczeniem kiełbasek;
7. Zapewnienie sprzętu sportowo- rekreacyjnego;
8. Opieka ratowników wodnych.
§6
Zleceniodawca zabezpiecza kadrę pedagogiczną ( tj. kierownika kolonii i
wychowawców) oraz realizację założonego programu i materiały K.O.
§7
Zleceniodawca dokona zgłoszenia we właściwym Kuratorium Oświaty
dotyczącego wpisu w/w obiektu do rejestru placówek kolonijnych.
§8
W zakresie wyżywienia strony ustalają:
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiedniej jakości i
kaloryczności wydawanych posiłków oraz właściwych pod względem
sanitarnym konsumpcji.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wywieszenia w widocznym miejscu
aktualnego jadłospisu z uwzględnieniem gramatury posiłków.
§9
1. Koszt osobodnia ustala się na kwotę……………………………………. w tym:
a) Nocleg ……….
b) Wyżywienie ………………………
2. Koszt osobodnia pobytu wychowawców i kierownika kolonii ustala się
jako bezpłatny ( jeden wychowawca na 15 dzieci,+ kierownik na całą
kolonię, czyli 4 wychowawców, 1 kierownik).
3. Orientacyjny koszt umowy brutto wynosi:
………………………………………………………………..
§10
1. Zakupione miejsca nie podlegają zwrotowi, jednak w przypadku
losowego zdarzenia lub choroby uczestnika dopuszcza się
możliwość zmniejszenia ilości uczestników do 5% ogółu
zakupionych miejsc.
2. Zleceniobiorca musi zostać powiadomiony o tym fakcie nie później
niż na 7 dni przed rozpoczęciem danego turnusu.
§11
W przypadku niewykorzystania więcej niż 5% ogółu zakupionych
miejsc w turnusie Zleceniodawca zobowiązuje się do uiszczenia
zapłaty w wysokości wartości świadczenia pomniejszonego o wsad
do kotła, tj. o 14zł ( słownie: czternaście złotych) na dobę.
§12
1. Niniejsza umowa została podpisana jednostronnie przez zleceniodawcę w
dniu………………………………… i przesłana listem poleconym.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do podpisania i zwrotu podpisanej umowy do 1
tygodnia od daty otrzymania.
3. W przypadku gdy umowa nie zostanie odesłana w uzgodnionym terminie
Zleceniodawca może odstąpić od realizacji umowy.
§13
W celu zabezpieczenia wykonania umowy Zleceniobiorca zobowiązuje
Zleceniodawcę do wpłaty zaliczki w wysokości 30% zamówienia.
W terminie do30.04.2012r. Wpłacona zaliczka zostanie odliczona od całkowitego
kosztu rozliczenia. W momencie przyjazdu grupy turnus powinien być opłacony w
80%.
Rozliczenie całkowite powinno nastąpić do 7 dni po zakończeniu turnusu ( tj. 10%
ogólnej sumy).
Zleceniodawca w/w kwoty zobowiązuje się przekazywać w/w terminach na konto
Zleceniobiorcy:
Bank PKO BP IV o/PŁOCK NR:
14 1020 3974 0000 5402 0218 8852
§14
1. W przypadku braku realizacji ustalonych wpłat zgodnie z §13 umowy.
Zleceniobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
2. W przypadku braku płatności w wyznaczonym czasie zgodnie z §13 umowy, gdy
grupa Zleceniodawcy przebywa już na ośrodku Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca
ma prawo do wstrzymania świadczeń dla przebywającej grupy po uprzednim
pisemnym powiadomieniu kierownika grupy.
§15
Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT, są uprawnione do
wystawiania i otrzymywania VAT:
NIP Zleceniobiorcy: 774 100 72 52
NIP Zleceniodawcy: …………………………………………….
Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania i przesyłania faktur
VAT bez podpisu odbiorcy.
§16
1. Zleceniodawca jest upoważniony do kontroli obiektu oraz jakości
świadczonych usług przez przedstawicieli, a w przypadku stwierdzenia
odstępstw od niniejszej umowy do żądania natychmiastowego ich
usunięcia.
2. Ewentualne uchybienia w realizacji umowy Zleceniodawca zobowiązany
jest zgłosić Zleceniobiorcy na piśmie do 3 dni po zakończeniu turnusu.
§17
Szkody wyrządzone w Ośrodku przez uczestników zostaną wycenione
przez przedstawicieli stron umowy, a Zleceniodawca ureguluje należność
w wysokości określonej w podpisanym przez obie strony i sprawcę szkody
w protokole.
§18
Wszystkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§19
1. W przypadkach nieregulowanych niniejszą umową będą miały
zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane
przez Sąd Gospodarczy właściwy według siedziby Zleceniobiorcy.
§20
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Download