Umowa o Obsługę Prawną

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
Parysów, dnia _____________r.
Umowa o Obsługę Prawną /wzór/
Urząd Gminy z siedzibą w Parysowie (zwany dalej „Zleceniodawcą”), reprezentowany
przez _______________________________________,
a
_____________________________________ z siedzibą w __________________,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
___________________, reprezentowaną przez adwokata ____________________, którego
kopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
§ 1.
1). Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, a Zleceniobiorca przyjmuje świadczenie pomocy
prawnej na rzecz Zleceniodawcy w następującym zakresie:
1.1) opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w Parysowie,
1.2) opiniowanie projektów Zarządzeń Wójta Gminy w Parysowie,
1.3) opiniowanie projektów Regulaminów pracy, Regulaminów organizacyjnych i
procedur obowiązujących w Urzędzie Gminy Parysowie,
1.4) opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych zawieranych przez Wójta Gminy
w Parysowie,
1.5) przygotowywanie, prowadzenie i reprezentowanie spraw Gminy Parysów przed
sądami i organami administracji publicznej,
1.6) doradztwo prawne, konsultacje i udzielanie opinii prawnych w sprawach
związanych z działalnością Rady, Wójta, Urzędu Gminy - w zależności od potrzeb,
1.7) udzielanie wyjaśnień i informacji pracownikom Urzędu Gminy w Parysowie, w
kwestiach prawnych związanych z wykonywanymi obowiązkami na poszczególnych
stanowiskach - w zależności od potrzeb,
1.8) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy i innych posiedzeniach organów Gminy,
1.9) Wykonawca usługi, w celu wypełniania powyższych obowiązków, zobowiązany
będzie przybyć do Urzędu Gminy w Parysowie na każde wezwanie Wójta Gminy.
2). Jeżeli dla właściwej realizacji przedmiotu Umowy, wskazanego w §1. pkt 1, niezbędne
okaże się udzielanie przez Zleceniodawcę pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego,
Zleceniodawca wystawi i przekaże w/w dokument Zleceniobiorcy (zawsze obejmujący
prawo do udzielenia substytucji) wraz z dokumentami potwierdzającym zasady i sposób
reprezentacji Zleceniodawcy.
§ 2.
1). Zleceniodawca dostarczy Zleceniobiorcy wszelkie dane, dokumenty oraz inne konieczne
informacje do wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami § 1. pkt 1 i pkt 2.
Zleceniobiorca zachowa w tajemnicy wszelkie informacje otrzymane od Zleceniodawcy
w związku z wykonaniem Umowy.
§ 3.
1). Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy za wykonanie Umowy zgodnie z ofertą wybraną
w drodze przetargu nieograniczonego wynosi _____________ za jeden miesiąc.
2). Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy wszelkie koszty poniesione przez Zleceniobiorcę
w związku z wykonaniem Umowy. Do kosztów podlegających zwrotowi zalicza się
między innymi koszty opłaty skarbowej, koszty niezbędnych kserokopii, koszty dojazdu
samochodem zleceniobiorcy.
1
3). Faktura będzie wystawiana każdorazowo po upływie miesiąca. Do kwoty
wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
4). Zleceniodawca dokona zapłaty należności wynikających z Umowy po otrzymaniu
faktury od Zleceniobiorcy, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany na
fakturze i w terminie zakreślonym na fakturze.
§ 4.
1). Strony zawierają niniejszą Umowę na czas 36 miesięcy od dnia podpisania.
2). Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy poprzez zawiadomienie
Zleceniobiorcy na piśmie z zachowaniem _________ (_______) okresu
wypowiedzenia. Zleceniobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę na tych samych
zasadach.
3). W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca w terminie
niezwłocznie dokona zwrotu należnych kosztów oraz zapłaty wynagrodzenia należnego
Zleceniobiorcy w związku z wykonaniem przez Zleceniobiorcę prac do dnia otrzymania
od Zleceniodawcy zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy zgodnie z
postanowieniami § 4. pkt 2.
§ 5.
1. W trakcie trwania umowy Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy zasądzone koszty
zastępstwa procesowego, z tym zastrzeżeniem, iż 50% tych kosztów Zleceniodawca
zapłaci Zleceniobiorcy w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zasądzenie, zaś
pozostałą kwotę zasądzonych kosztów po ich zapłacie przez zobowiązanego w
ostatnim dniu miesiąca, w którym zobowiązany zapłacił zasądzone koszty.
2. Po zakończeniu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy w terminie 14 dni
kwotę stanowiącą 80% wartości przedmiotu prowadzonych spraw zgodnie ze stawkami
minimalnymi określonymi w § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez
Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Dz.U.02.163.1348 ze zm.
§ 6.
1). Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2). W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.
3). Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy
rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
4). Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Zleceniodawca
Zleceniobiorca
2
Download