Umowa o przeprowadzanie badań profilaktycznych nr

advertisement
WZÓR UMOWY DZI 26/P/2011
Na sprawowanie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego PAN w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
zawarta w dniu ................. w Krakowie pomiędzy:
Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN ul .Radzikowskiego 152,
31-342 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr RIN-III-61/04, nr NIP:
675 000 04 44, REGON: 000326983, reprezentowanym przez:
1. prof. dr hab. Marka Jeżabka
- Dyrektora Naczelnego
przy udziale
2. Danuty Adamskiej
- p.o. Głównego Księgowego
zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą
a
................................., wpisanym do .................... prowadzonej przez ..................... po numerem
.........., NIP: ............, REGON: ............, KRS .................... reprezentowana przez:
.............................................
zwanym dalej Zleceniobiorcą
Umowę niniejszą zawarto zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego przetargiem na
podstawie zebranych ofert, nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych, art.4 ust.8 PZP
oraz zgodnie z Regulaminem postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy,
usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
§l
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania przeprowadzanie stałych,
odpłatnych usług zdrowotnych (badań profilaktycznych) z zakresu medycyny pracy, dla
pracowników Zleceniodawcy oraz osób przyjmowanych przez Zleceniodawcę do pracy.
1
§2
1. Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne), o których mowa w § 1 niniejszej umowy
obejmują usługi z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
27 czerwca 97 r. o służbie medycyny pracy (tj z 2004 r. Dz. U. nr 125 poz. 1317
z późniejszymi zmianami), oraz obejmującej m.in. następujące świadczenia:
1) wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących badaniom wstępnym,
okresowym i kontrolnym przewidzianym w kodeksie pracy;
2) wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących orzecznictwu
lekarskiemu do celów przewidzianym w kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego
podstawie;
3) prowadzenie działalności konsultacyjnej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej;
4) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną chorobą
zawodową;
5) prowadzenie
działalności
konsultacyjnej,
diagnostycznej
i
leczniczej,
służącej
zachowaniu zdrowia;
6) prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z udzielanymi świadczeniami oraz, na
potrzeby IFJ PAN, rejestru badań obowiązkowych z uwzględnieniem specyfiki stanowisk
pracy w warunkach szkodliwych;
7) prowadzenie na terenie Zleceniodawcy ambulatorium zakładowego poprzez dyżur
lekarza posiadającego uprawnienia w zakresie profilaktyki oraz medycyny pracy,
a dodatkowo uprawnienia do orzekania o zdolności do pracy osób narażonych
na działanie promieniowania jonizującego kat. A i kat. B, który będzie przeprowadzał
odpowiednie badania na miejscu, kierował pracowników na odpowiednie badania
do siedziby przychodni Zleceniobiorcy;
8) prowadzenie badań przez lekarzy specjalistów i świadczenie usług laboratoriów analiz
medycznych w siedzibie przychodni Zleceniobiorcy, na podstawie skierowania
w/w lekarza.
2. Usługi zdrowotne wykonywane będą przez lekarzy, posiadających w myśl obowiązujących
przepisów stosowne uprawnienia, kwalifikacje i specjalizacje.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia obecności lekarza na terenie ambulatorium
zakładowego Zleceniodawcy dwa razy w tygodniu po cztery godziny, w godzinach pracy
(pomiędzy 8.00-16.00) oraz dodatkowo przez jedną godzinę w tygodniu poświęconą na
udział lekarza w innych czynnościach związanych z prowadzeniem ambulatorium, jak prace
związane z rejestracją, uczestnictwo w komisji BHP i innych.
2
4. W przypadku nieobecności lekarza w ambulatorium zakładowym Zleceniodawcy
w godzinach jego dyżuru, Oferent winien zapewnić zastępstwo poprzez oddelegowanie
innego lekarza do ambulatorium zakładowego Zleceniodawcy. W dniach, w których lekarz
nie pełni dyżuru w ambulatorium zakładowym Zleceniodawcy, Zleceniobiorca winien
zapewnić pracownikom Zleceniodawcy możliwość skorzystania z usług innego lekarza
medycyny pracy w siedzibie przychodni Zleceniobiorcy, w uzasadnionych przypadkach (np.
badanie kontrolne pracownika).
§3
Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej osób objętych
usługami zdrowotnymi w myśl postanowień niniejszej umowy - stosownie do obowiązujących
w tym zakresie przepisów.
§4
1.
Zleceniodawca zobowiązuje się do wydawania swoim pracownikom oraz osobom
przyjmowanym do pracy skierowania na badania profilaktyczne, o których mowa w § 2
ust. 1. Skierowanie powinno spełniać wymagania określone przepisami prawa.
2. Po przeprowadzonym badaniu lekarz przeprowadzający badanie wydaje orzeczenie
lekarskie w formie zaświadczenia w 2-ch egzemplarzach.
3. Bezpośrednio po badaniu, oba egzemplarze zaświadczenia są wydawane osobie badanej,
która ma obowiązek przekazać jeden z egzemplarzy zaświadczenia Zleceniodawcy.
§5
Zleceniodawca jest zobowiązany do :
1. uzgodnienia z wyprzedzeniem 7 dni terminu badań;
2. zawiadomienia pracowników o terminach i miejscu okresowych badań kontrolnych;
3. współpracy ze Zleceniobiorcą w zakresie realizacji wydanych przez lekarza zaleceń;
4. prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawierającej orzeczenia wydane w wyniku
przeprowadzonych badań zgodnie z wymaganiami dokumentacji osobowej;
5. informowania Zleceniobiorcy o wszystkich okolicznościach, występujących w zakładzie
Zleceniodawcy, mogących mieć wpływ na leczenie i zdrowie pracowników;
6. przekazywania Zleceniobiorcy informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla
zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych
czynników w formie pisemnej – do 30.06. 2012 roku oraz do 31 grudnia 2012 roku;
3
7. zapewnienia przedstawicielom Zleceniobiorcy możliwości przeglądu stanowisk pracy
w celu dokonania oceny warunków pracy - raz na pół roku w uzgodnionym wcześniej
terminie;
8. udostępnienia dokumentacji wyników kontroli warunków pracy w części odnoszącej się
do ochrony zdrowia - na pisemne żądanie Zleceniobiorcy.
§6
1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy wynosi ............ zł
(słownie: ............., 00/100 złotych) na jednego pracownika.
2. Zleceniodawca jest zobowiązany dostarczać Zleceniobiorcy, w terminie do 10 dnia
każdego miesiąca roku kalendarzowego 2012 informację, co do ilości zatrudnionych
pracowników na dany miesiąc.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest płatne miesięcznie z dołu, na podstawie
faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę na koniec miesiąca, którą Zleceniobiorca przesyła
Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty kwoty wynikającej z faktury w terminie
30 dni od daty wystawienia faktury na rachunek wskazany na fakturze.
5. Za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonywanie umowy Zleceniodawca naliczy
Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto z okresu trzech
miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła podstawa do naliczenia kar.
§7
Strony
zapewniają,
że
przetwarzanie
danych
osobowych
uzyskanych
w
związku
z wykonywaniem niniejszej umowy będzie odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności z poszanowaniem
zasady, iż przetwarzanie danych o stanie zdrowia Pacjentów jest dopuszczalne, jeżeli osoba,
której dane dotyczą wyrazi na to zgodę na piśmie.
§8
1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 roku.
2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2012 roku.
4
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
mogą być dokonane wyłącznie w przypadku zmiany cen w związku z korzystaniem z rabatów
cenowych przyznanych przez Zleceniobiorcę.
§ 10
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony oddają
pod rozstrzygnięcie właściwego dla siedziby Zleceniodawcy Sądu Powszechnego, z
wyłączeniem spraw objętych odpowiedzialnością zawodową osób działających w imieniu
Zleceniobiorcy, które są rozpatrywane w trybie określonym odrębnymi przepisami.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Pracy, przepisy ustawy o służbie medycyny pracy oraz przepisy aktów
wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Niniejsza umowa spisana została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
ZLECENIOBIORCA
ZLECENIODAWCA
5
Download