WZÓR UMOWA Nr ….. zawarta w dniu ……………. pomiędzy

advertisement
WZÓR
UMOWA Nr …..
zawarta w dniu …………….
pomiędzy:
Administracją Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty
reprezentowaną przez
…………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „ZLECENIODAWCĄ”
a
…………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „ZLECENIOBIORCĄ”
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy prowadzenie obsługi prawnej w zakresie:
a) bieżącej obsługi RON IV, Łódź, ul. Przemysłowa 7.
b) opiniowanie oraz sporządzanie projektów dokumentów
c) opiniowanie umów, aneksów do umów oraz innych dokumentów,
d) opracowywanie projektów umów nietypowych,
e) sporządzanie opinii prawnych,
f) sporządzanie i kierowanie pozwów do sądu,
g) reprezentowaniu AZK Ł_B wobec podmiotów trzecich na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, w tym zastępstwo prane i procesowe w
postępowaniach przed organami władzy publicznej, sądami powszechnymi,
Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami
egzekucyjnymi,
h) prowadzenie dokumentacji w zakresie bieżących spraw sądowych (akta,
repertorium, skorowidz, program dom 5),
i) udzielanie informacji i wyjaśnień prawnych,
j) opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami
wewnętrznych aktów prawnych,
a Zleceniobiorca zlecenie to przyjmuje, jednocześnie zobowiązując się do dochowania
należytej staranności i fachowości przy jej wykonywaniu.
§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapewnić Zleceniobiorcy we własnej siedzibie
warunki niezbędne do wykonywania przedmiotowej obsługi prawnej z możliwością
korzystania z wyposażenia technicznego (komputer, telefon, fax, ksero).
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania obsługi prawnej w miejscu
wskazanym w ust. 1, dwa razy w tygodniu po 6 godzin dziennie, w pozostałe dni
tygodnia świadczyć pomoc praną na bieżąco – kontakt telefoniczny, e-mailowy.
§3
1. Za świadczenie obsługi prawnej określonej w § 1 niniejszej umowy, Zleceniobiorcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości ………….zł brutto w stosunku miesięcznym
(słownie
……………………………………………………………………………………….).
2. Wynagrodzenie Zleceniodawca będzie wypłacał w terminie do 30 dni po otrzymaniu
rachunku/faktury VAT na koniec miesiąca, za który świadczona jest obsługa prawna,
przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr konta
……………………………………..
3. Cena, o której mowa w ust.1 nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy.
4. Dodatkowe wynagrodzenie będzie wynosiło ……% kosztów zastępstwa procesowego
zasądzonych na rzecz Zleceniodawcy, jeżeli koszty te zostały ściągnięte od strony
przeciwnej.
5. Podstawą wypłaty kosztów zastępstwa procesowego jest:
a) orzeczenie sądowe stwierdzające wysokość zasądzonych kosztów,
b) wniosek Zleceniobiorcy składany raz na kwartał o wypłatę kosztów wraz z
wykazem spraw sądowych, w których koszty zostały ściągnięte od
przeciwnika procesu,
c) rachunek/faktura VAT.
6. Wynagrodzenie z tytułu kosztów zastępstwa procesowego Zleceniodawca będzie
wypłacał w terminie do 30 dni od daty otrzymania rachunku/faktury VAT.
§4
Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
§5
1. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu
świadczonych usług prawnych przez Zleceniobiorcę.
2. Zleceniodawca może dochodzić od Zleceniobiorcy roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
§6
Zleceniodawca zobowiązuje się do rzetelnego współdziałania ze Zleceniobiorcą przy
wykonywaniu niniejszej umowy.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-no miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia
miesiąca następującego po tym, w którym dokonano wypowiedzenia.
3. Umowa może być również rozwiązana za porozumieniem stron przy zachowaniu
innych terminów niż wskazane w ust. 2.
§8
1. Zleceniodawca może wypowiedzieć Zleceniobiorcy umowę ze skutkiem
natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku:
a) utraty przez Zleceniobiorcę uprawnień powykonywania zawodu radcy
prawnego/adwokata,
b) dopuszczenia się przez Zleceniobiorcę przy wykonywaniu umowy
przestępstwa lub wykroczenia,
c) nie świadczenia pomocy prawnej przez okres 7 dni bez usprawiedliwionej
przyczyny.
2. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Zleceniobiorcy należy
się wynagrodzenie jedynie za pełny miesiąc kalendarzowy, poprzedzający dzień
wypowiedzenia.
§9
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, zgodnie z jej warunkami Zleceniobiorca w
terminie na 7 dni przed rozwiązaniem umowy zwróci Zleceniodawcy wszystkie materiały i
dokumenty jakie posiada w związku z wykonywaniem umowy oraz przekaże protokół
zdawczy z wykazem spraw sądowych będących w toku.
§ 10
1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości
dotyczących prowadzonej przez strony działalności, powziętych przy wykonywaniu
umowy.
2. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę zakazu, o którym mowa w ust.1, jak
również w przypadku rażącego niedbalstwa przy wykonywaniu obsługi prawnej
Zleceniodawcy przysługuje naliczenie kary umownej w wysokości 20% wartości
umowy jak również rozwiązanie umowy w trybie przewidzianym w § 8, ze skutkiem
natychmiastowym , bez zachowania terminów wypowiedzenia.
3. W przypadku gdy Zleceniodawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność, Zleceniobiorca może żądać od niego zapłaty kary umownej
w wysokości do 20% wartości umowy.
§ 11
W kwestiach nie unormowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZLECENIODAWCA
ZLECENIOBIORCA
Download