wzór Z-D

advertisement
WZÓR „Z-D”
1
UMOWA ZLECENIE
zawarta w Krakowie dnia ...................... pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków, zwanym dalej
Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:
..............................................................................................................
przy kontrasygnacie finansowej ........................................ – Kwestora
a
......................................................................., PESEL ........................................, zamieszkałym/-ą
...................................................................................., zwanym/-ą dalej Zleceniobiorcą
Do umowy niniejszej nie stosuje się, zgodnie z art.4 pkt 8, ustawy Prawo zamówień publicznych
lub 3:
Umowę niniejszą zawarto na podstawie art. …… 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1
2
3
4
5
6
2
§1
Zleceniobiorcy powierza się przeprowadzenie zajęć z ................................. 5, w łącznym
wymiarze ...... godzin lekcyjnych.
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w ust.1, osobiście
i terminowo w dniach ..................... – ....................., zgodnie z harmonogramem wskazanym
przez Zleceniodawcę.
Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1, leży poza zakresem obowiązków Zleceniobiorcy,
wynikającym ze stosunku pracy łączącym go ze Zleceniodawcą. 6
§2
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1, Zleceniobiorca otrzyma
wynagrodzenie obliczone według formuły: stawka za jedną godzinę lekcyjną  ilość
faktycznie zrealizowanych godzin zajęć określonych w §1 ust.1, przy czym stawkę za jedną
godzinę lekcyjną ustala się na ...... zł (słownie: ................................................ złotych) brutto.
W związku z ust.1 oraz §1 ust.1, maksymalna wartość umowy wynosi .................. zł (słownie
................................................................. złotych).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, wypłacone będzie jednorazowo / w ..... ratach 3,
po należytym, bezusterkowym i terminowym wykonaniu zlecenia, na podstawie prawidłowo
wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku / rachunku cząstkowego 3 , w terminie
miesiąca od otrzymania rachunku przez Zleceniodawcę.
umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, zawierana z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności
gospodarczej; w przypadku zawierania umowy z pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie umowa
na prowadzenie zajęć dydaktycznych może zostać podpisana wyłącznie w celu prowadzenia zajęć na studiach
podyplomowych i kursach dokształcających, pod warunkiem zrealizowania obowiązującego pensum; umowa zawarta może
być wyłącznie w sytuacji gdy przedmiot umowy leży poza zakresem obowiązków pracownika wynikającym z łączącego go
z Uczelnią stosunku pracy – w celu potwierdzenia tego faktu umowa musi zostać zaparafowana przez kierownika jednostki
organizacyjnej zatrudniającej pracownika-zleceniobiorcę (potwierdzenie prawdziwości zapisu §1 ust.3)
zastosować w przypadku wartości umowy niższej niż określona w art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
po uzgodnieniu z Działem Zamówień Publicznych
pozostawić stosowny zapis, niepotrzebny usunąć
uzupełnić po uzgodnieniu z Działem Zamówień Publicznych w trybie wskazanym w obowiązującym w Uczelni regulaminie
zamówień publicznych
określić przedmiot
zapis zastosować w przypadku zawierania umowy z pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; w przeciwnym
wypadku - usunąć
1
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
§37
W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę prac
będących przedmiotem niniejszej umowy, w tym niedotrzymania terminów wykonywania
pracy, Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, i odmówić wypłaty wynagrodzenia.
Niezależnie od zapisów ust.1, Zleceniodawca ma prawo żądać od Zleceniobiorcy zapłaty
kary umownej w wysokości ..... % maksymalnej wartości umowy, o której mowa w §2 ust.2.
Kara umowna, o której mowa w ust.2, będzie potrącona z wynagrodzenia, o którym mowa
w §2 ust.1.
Zleceniodawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne, na zasadach ogólnych.
§4
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej,
pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie odpowiednie
przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego.
W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy strony dążyć będą
do polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on
rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZLECENIODAWCA
7
ZLECENIOBIORCA
§3 można usunąć, jeśli kierownik komórki odpowiedzialnej merytorycznie za umowę uzna, iż w konkretnym przypadku
nie znajduje on zastosowania – w takiej sytuacji należy zmienić numerację następnych paragrafów
2
Download