Umowa-zlecenie dla Animatora Sportu Dzieci i Młodzieży

advertisement
Umowa-zlecenie dla Animatora Sportu Dzieci i Młodzieży
edycja marzec-czerwiec 2015
Zawarta pomiędzy:
Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym w Krakowie reprezentowanym przez
Prezesa Waldemara Gramka – zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ
a ……………………………………………zamieszkałym ……………………………..……
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
§1.
Przedmiot Umowy
Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć sportowych z udziałem uczniów klas szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, co powinno stanowić 100% ogólnej liczby przepracowanych godzin zgodnie z
ramowymi wytycznymi określonymi w załączniku nr 2 do projektu, w okresie marzec – czerwiec 2015 roku - 32 zajęć
odbywających się (minimum 2 x w tygodniu w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych)
Zleceniobiorca ma możliwość wyboru godzin, w jakich będzie wykonywać czynności określone niniejszą umową, i tym
samym nie jest on podporządkowany Zleceniodawcy, co do wykonywania zadań pod jego nadzorem.
Wypełniania przed rozpoczęciem zajęć za pomocą systemu informatycznego ,,Harmonogramu zajęć” umożliwiającego bieżący
dostęp do informacji na temat grupy.
Udokumentowanie czynności wymienionych w §1 nastąpi poprzez odpowiednie zapisy w elektronicznym „Dzienniku Pracy
Animatora” (będącego potwierdzeniem realizacji harmonogramu), który w rozliczeniu końcowym stanowić będzie podstawę
do wypłaty wynagrodzenia.
Obowiązkowy udział w szkoleniu mającym na celu podnoszenie kwalifikacji „animatorów” biorących udział w projekcie.
Przeprowadzanie testów oceniających stan sprawności fizycznej uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji
zajęć oraz wpisanie wyników do systemu informatycznego.
Niniejsza umowa obowiązuje strony w okresie: od dnia 02.03.2015 do dnia 30.06.2015
§2.
Wynagrodzenie
Za wykonanie czynności określonych w §1 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.400,00 zł (słownie:
jeden tysiąc czterysta złotych, 00/100). Kwota, o której mowa będzie stanowić II część wynagrodzenia.
Kwota, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje odpowiednie należności odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz urzędu Skarbowego, i podlega pomniejszeniu o te należności przed wypłatą Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca oświadcza, że nie wnosi o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym.
Wynagrodzenie będzie wypłacone do 30 czerwca 2015
Podstawą do wypłaty II części wynagrodzenia dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie
przedstawienie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę dowodu otrzymania wypłaty (wyciąg bankowy, KW - kasa wypłaci)
pierwszej części wynagrodzenia wypłaconego przez osobę wskazaną we ,,Wniosku o dofinansowanie w ramach projektu,,
ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEZY” (Dz. V).
Zleceniodawca w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia należytego wykonania czynności wymienionych w §1, zobowiązuje się do
wypłaty wynagrodzenia na konto wskazane w oświadczeniu złożonym przez zleceniobiorcę w terminie i na zasadach
określonych w §2 niniejszej umowy.
§3.
Odpowiedzialność
Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z wykonywaniem umowy, w
tym w szczególności organizacji i przeprowadzenie zajęć sportowych, o których mowa w §1 niniejszej umowy.
Zleceniobiorca zwolni Zleceniodawcę od odpowiedzialności w zakresie wszelkich roszczeń wobec Zleceniodawcy przez osoby
trzecie, będących konsekwencją działań lub zaniechań Zleceniobiorcy związanych z organizacją i przeprowadzeniem zajęć
sportowych, o których mowa w §1 niniejszej umowy.
§4.
Obowiązywanie umowy
Umowa zostaje zawarta na czas wykonywania określonych niniejsza umową czynności w okresie marzec – czerwiec i wygasa
z chwilą całkowitego ich wykonywania.
Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia), w przypadku
nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę zadań określonych w §1 niniejszej umowy
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej, chyba, że Zleceniodawca wyrazi na to pisemną zgodę.
W takich okolicznościach Zleceniobiorca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zleceniodawcę o osobie i o miejscu
zamieszkania swego zastępcy.
§5.
Postanowienia końcowe
Zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.
...........................................
podpis Zleceniobiorcy
.........................................
podpis Zleceniodawcy
1
DANE DOTYCZĄCE ZLECENIOBIORCY
nazwisko ................................................................................................................
imię.........................................................................................................................
nazwisko panieńskie ..............................................................................................
data urodzenia.........................................................................................................
nr PESEL ...............................................................................................................
NFZ Oddział w ……………..................................................................................
miejsce zamieszkania: kod ...................................
miejscowość .........................................................................................................
ulica .......................................................................................................................
nr domu .............. nr mieszk. ...........
województwo ..............................................................................................
gmina..............................................................powiat ............................................
podl. urząd skarbowy - adres
................................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego zleceniobiorcy……………………...………………..
O Ś WI AD C ZE N I E ZL E CE N IO B IO R CY
DL A C EL Ó W UB E ZP I EC ZE Ń SPO Ł EC ZN Y C H
Imię i nazwisko zleceniobiorcy…………………………………………………………………………………...
Oświadczam, jako zleceniobiorca tej umowy, że:
1. Jestem równocześnie zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zakładu pracy)
i przez czas trwania niniejszej umowy osiągam wynagrodzenie miesięczne w kwocie równej lub wyższej od wynagrodzenia minimalnego./*
2. Przez czas trwania niniejszej umowy jestem zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia w innym zakładzie pracy i moje
wynagrodzenie miesięczne jest objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym./*
3. Jestem studentem/uczniem i do końca trwania niniejszej umowy-zlecenia nie ukończę 26 lat./*
4. Jestem emerytem-rencistą – Nr świadczenia………………………………./*
5. Przez czas trwania niniejszej umowy prowadzę działalność gospodarczą (jej rodzaj nie jest tożsamy z charakterem prac,
które będą wykonywane w ramach zawartej umowy-zlecenia), od której odprowadzam składki na ubezpieczenie społeczne/*
6. Prowadzę działalność gospodarczą i umowę tę wykonam w ramach tej działalności. Po wykonaniu wystawię
rachunek/fakturę/*
O wszelkich zmianach dotyczących treści oświadczenia, w ciągu 5 dni od ich zajścia powiadomię Zleceniodawcę. Powyższe dane
podałem/am zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym. Świadomy/a jestem odpowiedzialności karnej z art. 247 Kodeksu Karnego
ze zeznawanie nieprawdy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach podatkowych, ubezpieczeniowych i
ewidencyjnych przez Zleceniodawcę.
………………………………….
data
……………………………………
czytelny podpis Zleceniobiorcy
/* - punkty, które nie dotyczą stanu faktycznego zleceniobiorcy proszę skreślić.
2
RACHUNEK Nr ……….…z DNIA...............
dla Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego
za wykonanie czynności zgodnie z umową – zleceniem z dnia 02 marca 2015r.
Wystawił …………………………………………………………………………………………………………………
Wynagrodzenie brutto (przychód)
1/
1.400,00
Koszty uzyskania przychodu wg stawki 20%
2/
280,00
Podstawa opodatkowania
poz. 1 – poz. 2 (po zaokrągleniu do pełnych zł)
Potrącona zaliczka na podatek dochodowy
18% poz. 3
Składka ubezpieczenia zdrowotnego potrącona 9% poz. 1
3/
1.120,00
4/
201,60
5/
Składka ubezpieczenia zdrowotnego podlegająca odliczeniu od podatku - 7,75%
poz.1
Należna składka podatku dochodowego
poz. 4 – poz. 6 (po zaokrągleniu do pełnych zł)
Wynagrodzenie netto od poz. 1 odjąć poz. 5 i 7
6/
126,00
108,50
D O
W Y P Ł A T Y
Niniejszym potwierdzam wykonanie pracy
zgodnie z umową zleceniem
………………………………………
7/
93,00
8/
1.181,00
9/
1.181,00
Wnoszę o przyjęcie i dokonanie wypłaty wynagrodzenia
na rachunek bankowy na numer konta :
…………………………………………………………………
podpis odbierającego pracę
……………………………………
podpis Zleceniobiorcy
Zatwierdzam do wypłaty kwotę : 1.181,00 złotych
słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt jeden zł 00/100
,,Płatne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
na podstawie umowy z dnia 16.03.2015 r. nr 2015/0019/0291/
Sub.B/DS.-SWD/1.8/PJ w kwocie 1400 zł”
.................................................................................
data
podpis
3
Download