Szymon Chomej Piotraszewo 2 11

advertisement
Szymon Chomej
Piotraszewo 2
11-040 Dobre Miasto
pozycjonowanie i administracja stron www
Umowa zlecenie nr …../2012
Zawarta w dniu ……………………………………
Pomiędzy Szymonem Chomej, zam. Piotraszewo 2, 11-040 Dobre Miasto, zwanym dalej „Zleceniobiorcą a
………………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Zleceniodawcą”.
§1.
1. Przedmiotem zlecenia jest bieżąca aktualizacja strony internetowej, wprowadzanie informacji przekazywanych przez
zleceniodawcę (wraz z dokonaniem korekty redaktorskiej), bieżące unowocześnianie i modyfikowanie strony internetowej dla
zapewnienia jak najlepszego przekazu informacji dla potencjalnych odbiorców.
2. Przedmiotem zlecenia jest pozycjonowanie strony internetowej, mające na celu utrzymywanie pozycji danej witryny w pierwszej
dziesiątce wyników wyszukiwania w przeglądarce internetowej www.google.pl na dane słowa/frazy kluczowe:
………………………………………………………………………………………………………………….......……………. .
3. Umowa dotyczy strony internetowej o adresie url: http//…………………………………………………………………….. .
§2.
1.
Umowę zawiera się na czas określony od dnia …………… do dnia ………….. .
§3.
1.
Wynagrodzenie zleceniobiorcy za przedmiot umowy, określony w §1 strony określają na kwotę ……… brutto miesięcznie,
słownie ………………………………………………………………………………………………………………………… .
2.
Do niniejszej umowy załączony jest szczegółowy cennik mówiący o wynagrodzeniu zleceniobiorcy.
3.
Wynagrodzenie za pozycjonowanie strony realizowane jest po uzyskaniu założonego efektu.
§4.
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§5.
1. W sprawach nie objętych treścią niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6.
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zaznacz „ x” odpowiednie puste pole
.
Zleceniobiorca:
Zleceniodawca:
www.web-control.pl
[email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards