Porozumienie promocyjne

advertisement
Porozumienie promocyjne
Zawarte w dniu ………………………………r, w………………………...............… pomiędzy:
„ŁABIMEX” Sp z o.o. z siedzibą w 64-234 Przemęt , przy ul. Zdrojowej 9, wpisaną do rejestru w Sądzie
Rejonowym w Poznaniu -Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –
Numer KRS 0000135015, NIP: 698-14-92-298, REGON: 410362361
reprezentowanym przez……….……………….…………………………………….., zwanym dalej Usługobiorcą
a
..……...……………………………………………………………..…………………………………………………
reprezentowanym przez…….……………………………………………………….....zwanym dalej Usługodawcą.
1. Umowa określa warunki współpracy w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę w celu
zwiększenia sprzedaży produktów Usługobiorcy.
2. W celu zwiększenia sprzedaży produktów Usługobiorcy, Usługodawca zobowiązuje się świadczyć
następujące usługi:
□ gazetka promocyjna
□ dodatkowy rabat promocyjny
□ wystawka
□ ……………………..
w terminie od
……………………………………do …………………………………….
3. Strony ustalają, iż usługą określoną w pkt. 2 porozumienia objęte będą następujące produkty
Usługobiorcy:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ilość zamówionego produktu w związku ze świadczoną usługą:……………………………………………….
4. Koszt promocji strony ustalają na kwotę netto ….…. zł lub dodatkowo………%rabatu w okresie trwania
promocji .
5. Usługodawca zobowiązuje się przedstawić należytą dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie
promocji :
 komputerowy wydruk odsprzedaży promowanych produktów w uzgodnionym okresie po klientach z
widocznym udzielonym dodatkowym rabatem na FV sprzedaży
 zaakceptowane i podpisane porozumienie w 2-ch egzemplarzach
6. Strony ustalają, iż rozliczenie wynagrodzenia za usługi określone w pkt.2 porozumienia nastąpi po
okresie trwania promocji i dostarczeniu kompletu wymaganych w/w dokumentów do Usługobiorcy a
płatne będzie na podstawie faktury„za usługi promocyjne” na rachunek bankowy wskazany na fakturze
VAT w terminie 21 dni.
7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Strony zobowiązują się do zachowania poufności danych zawartych w niniejszej umowie.
9. W sprawach nie uregulowanych warunkami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
10. Porozumienie zostało zawarte w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
Usługobiorca
*niepotrzebne skreślić
Usługodawca
Download