umowa - Przedszkole Bambi

advertisement
UMOWA
O ŚWIADCZENIE USŁUG W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „BAMBI”
Duczki ,ul. Szosa Jadowska 9.
zawarta w dniu ........................................ roku w Duczkach pomiędzy:
Przedszkolem Niepublicznym Bambi, z siedzibą w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 9, 05-200
Wołomin, reprezentowanym przez Anetę Barszczewską-Jujka – dyrektora przedszkola,
zwanym dalej Usługodawcą,
a
Rodzicem (-ami) / opiekunem (-ami)
- .........................................................................
- ……………………………………………………………………..
zamieszkałym(-i) w ……................................................................................................................
legitymującym (-) się dowodem osobistym seria:
- ................., nr ...............................,
- ………………., nr …………………………….
występującym(i) w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy dziecka syna/córki
........................................................... urodzonego(ej) dn. ............................ w .........................
zamieszkałego(ej) w .......................................... przy ul. ...........................................................,
zwanym (-i) dalej Usługobiorcą (-ami).
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Przedszkole Niepubliczne „Bambi”
usług
dydaktycznych,
opiekuńczo-wychowawczych
oraz
wyżywienie
dziecka
………………………………………………………………………… .
§2
Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa Statut Przedszkola (do wglądu u
Dyrektora Przedszkola).
§3
W ramach niniejszej umowy Usługodawca zobowiązuje się do:
1. Sprawowania opieki nad dzieckiem przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
2. Realizacji podstawy programowej wymaganej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
3. Zapewnienia opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem
dziecka.
4. Wspomagania wychowawczej roli rodziny.
5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dziecka.
6. Zapewnienia wyżywienia dziecku zgodnie z obowiązującymi normami.
7. Współdziałania z Usługobiorcą w zakresie kształcenia i wychowania dziecka.
1
§4
Usługobiorca zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania zasad funkcjonowania placówki.
2. Terminowego uiszczania opłat.
3. Powiadamiania placówki o zmianie adresu zamieszkania oraz telefonów.
kontaktowych, jeżeli zmiana nastąpiła w trakcie trwania niniejszej Umowy.
4. Wskazania danych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze żłobka/przedszkola.
Informacje te należy podać w karcie informacyjnej dziecka lub na pisemnym
upoważnieniu. W upoważnieniu należy wpisać: dane osobowe i numer dokumentu
stwierdzającego tożsamość osoby odbierającej dziecko (osoba ta musi być pełnoletnia
i trzeźwa).
5. Zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu.
§5
Usługi świadczone w Przedszkolu Niepublicznym „Bambi” są odpłatne. Odpłatność w roku
przedszkolnym 2015/2016 wynosi:
1. Wpisowe w wysokości 100 zł. (słownie zł.: sto zł)
2. Czesne za każdy miesiąc w wysokości ……….. zł. (słownie zł.: ……………………………………)
za pobyt dziecka w placówce w godz. …………………………… .
Czesne obejmuje opłaty za:
a. pobyt dziecka w placówce,
b. wyżywienie,
c. zajęcia edukacyjne,
d. imprezy okolicznościowe.
Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują: wyprawki i książek do przedszkola, składki na
obowiązkowe ubezpieczenie dziecka przez okres świadczonych usług. Placówka może
organizować dla zainteresowanych zajęcia dodatkowe, imprezy i wycieczki, za które będą
pobierane odrębne opłaty.
Wpisowe i czesne nie podlegają odpisom oraz zwrotom w przypadku rezygnacji przez
Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie
Usługobiorcy.
§6
1. Wpisowe jest płatne w ciągu 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Czesne jest płatne do 10-go dnia każdego miesiąca osobiście lub na rachunek
bankowy:
Przedszkole „Bambi’’
Lipinki, Ul. Wiśniowa 1
05-200 Wołomin
Nr konta: PKO BP 39 1020 1042 0000 8002 0279 7264 (proszę o podanie imienia i
nazwiska dziecka, oraz miesiąca za który dokonywana jest wpłata)
2
3. Jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka, trwającą nie krócej niż 28 dni w
miesiącach wakacyjnych tj. lipiec – sierpień, wówczas czesne wynosi 50% kwoty
określonej w §5 pkt 2.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego wraz z początkiem
każdego roku przedszkolnego. Usługobiorca zostanie o tym fakcie powiadomiony
pisemnie, nie później niż 30 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą opłat.
§7
1. Usługodawca i Usługobiorca mają prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem.
Okres wypowiedzenia obejmuje jeden pełny miesiąc kalendarzowy. Oświadczenie o
rozwiązaniu umowy należy przekazać w formie pisemnej pod rygorem nieważności
wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym trybie wywołuje skutek na ostatni dzień
miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano
wypowiedzenia.
2. Usługodawca może bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę w
następujących przypadkach:
- naruszenia przez Usługobiorcę zasad pobytu dziecka w placówce,
- miesięcznej zaległości w opłatach czesnego,
- choroby dziecka będącej zagrożeniem dla innych dzieci,
- brakiem współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Usługobiorcą w kwestii
rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
§8
Strony zobowiązują się rozpatrywać wszelkie sprawy polubownie. W razie braku możliwości
polubownego rozstrzygnięcia spraw, właściwym do jej rozwiązania będzie odpowiedni Sąd
Powszechny, właściwy dla miejsca siedziby Przedszkola.
§9
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
.................................................
....................................................
Usługobiorca
Usługodawca
3
Download