WZÓR POROZUMIENIE z dn. ……………..2008 r. dotyczące

advertisement
WZÓR
POROZUMIENIE
z dn. ……………..2008 r.
dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu systemowego ………….,
pomiędzy:
Ośrodkiem Pomocy Społecznej/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w ………
…………………………………………………….……..……. zwanym dalej Liderem,
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………
…………………………...
na podstawie upoważnienia …………………………………………………………………….
a
…………………………………………. z siedzibą w……………………………................….
zwanym dalej Partnerem nr 2, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………...…...
oraz
…………………………………………. z siedzibą w……………………………................….
zwanym dalej Partnerem nr 2, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………...…...
Preambuła
Intencją partnerów niniejszego porozumienia jest wspólna realizacja projektu w zakresie
aktywizacji osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub nie pozostających w zatrudnieniu,
będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, a w szczególności … (informacje o jaką
grupę dokładnie chodzi).
§1
Niniejsze porozumienie dotyczy zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz
aktywnej integracji, wynikającej z realizacji projektu systemowego, przewidzianego dla
jednostek pomocy społecznej w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013,
w poddziałaniu 7.1.1/7.1.2.
§2
Cel partnerstwa
Celem porozumienia jest rozwój partnerstwa na rzecz przygotowania i realizacji projektu
systemowego … (tytuł projektu), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013, poddziałania 7.1.1/7.1.2, finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
§3
Zakres odpowiedzialności
Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację zadań w ramach projektu
systemowego (tytuł)…….………………………………………………………………………,
każda w części i zakresie określonym w niniejszej umowie.
§4
Zakres odpowiedzialności Lidera
Partnerzy projektu zgodnie ustalają, że Liderem projektu jest …………………………………
………………………………………………………………...
Lider Partnerstwa odpowiedzialny jest w szczególności za:
1.
reprezentowanie Partnerów w kontaktach z Instytucją Pośredniczącą oraz reprezentacja
Partnerstwa wobec osób trzecich,
2.
zawarcie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie,
3.
przedkładanie wniosków o płatność,
4.
zapewnienie prawidłowości operacji finansowych, zarządzanie finansami projektu,
5.
gromadzenie, a następnie archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu do
2020 r.,
6.
zapewnienie sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Partnerami
(trzeba uszczegółowić zasady przepływu informacji),
7.
kontrolę i monitorowanie realizacji projektu oraz związane z tym sporządzanie raportów
okresowych i sprawozdań finansowych, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie
projektu.
§5
Zakres obowiązków Partnerów w związku z realizacją projektu
Partnerzy - strony umowy zobowiązują się do:
1. aktywnego uczestnictwa i współpracy przy realizacji projektu,
2. informowania Lidera o zmianach czy przeszkodach związanych z realizacją zadań
w ramach projektu,
3. udzielania na wniosek Lidera informacji i wyjaśnień co do ewentualnej zmiany zadań
realizowanych w ramach projektu,
4. gromadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
§6
Zakres zadań Partnerów w związku z realizacją projektu
Strony ustalają następujący podział zadań między partnerami w porozumieniu:
Lider
jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych we wniosku
1. …
2. …
3. …
Partner nr 1
jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych we wniosku
1. …
2. …
3. …
Partner nr 2
jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań określonych we wniosku
1. …
2. …
3. …
§7
Plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego
1. Lider projektu zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości …
2. Partner 1 zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości …..
3. Partner 2 zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w wysokości …..
4. Szczegółowy plan finansowy i podział środków zostały zawarte w załączniku nr … do
niniejszej umowy.
5. Kwoty
z tytułu refundacji kosztów
kwalifikowanych w ramach
projektu
realizowanego przez Partnerstwo przekazywane są na podstawie przedstawionych
faktur lub innych dokumentów finansowych, zgodnych z budżetem i harmonogramem
projektu przekazywane na rachunek bankowy Partnera w terminie 7 dni od otrzymania
transzy z Instytucji Wdrażającej
6. Przez koszty kwalifikowane strony rozumieją koszty związane z realizacją projektu
wg Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
7. W uzasadnionych przypadkach
może zostać wypłacona Partnerowi zaliczka, na
warunkach uzgodnionych i zaakceptowanych przez obydwie strony.
§9
Zasady podejmowania decyzji w partnerstwie
Wszelkie decyzje dotyczące realizacji projektu podejmowane są w drodze consensusu.
W przypadku równowagi głosów, decyduje głos Lidera.
§ 10
Rozwiązanie umowy
Umowa może zostać rozwiązana przez strony porozumienia w przypadku, gdy jedna ze stron
nie wywiązuje się z prawidłowej realizacji projektu. (można uszczegółowić)
W
przypadku
rozwiązania
umowy
Partner
zobowiązany
jest
do
zwrócenia
niekwalifikowanych środków na konto Lidera.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Porozumienie zawarte jest na czas trwania projektu.
§ 13
Porozumienie wchodzi w życie w dniu podpisania
§ 14
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgody obu stron oraz formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Opracowali:
Anna Ilnicka
Stanisław Wysoczański
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards