jakie są wymagania dotyczące roli partnerów w projekcie?

advertisement
JAKIE SĄ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROLI PARTNERÓW W PROJEKCIE?
Kilka spraw, które trzeba wziąć pod uwagę, to:

Kraje uprawnione do udziału w danym Programie grantowym. Każdy konkurs
międzynarodowy określa listę państw, z jakich mogą pochodzić organizacje
partnerskie. Ta lista może być bardzo szeroka – jak np. w Programie Erasmus+. Może
być również wąska, jak np. w Funduszu Wyszehradzkim, gdzie kwalifikowane są
„jedynie” Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Najwęższy zakres to projekty
transgraniczne – gdzie współpracują ze sobą 2, połączone wspólną granicą, kraje.

Podmioty uprawnione do udziału w projekcie jako lider/partner. Tu również jest
różnie – w zależności od programu grantowego. Mogą to być organizacje
pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, firmy… Za każdym razem trzeba
sprawdzić.

Programy grantowe określają minimalny skład partnerstwa, dopuszczanego do
aplikowania (np. minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów). Budując układ
partnerski, warto zawsze zapewnić sobie potencjalnie większą liczbę podmiotów
gotowych pełnić rolę partnera, co zapobiega problemom związanym z wymogami
dotyczącymi ich minimalnej ich liczby. Wówczas, gdy np. któryś z podmiotów
postanowi zakończyć współpracę z naszą organizacją w trakcie realizacji projektu,
możemy nadal projekt realizować. Gdy nasze partnerstwo ma minimalną liczbę
podmiotów – i ktoś wypada - szukamy zastępstwa, albo kończymy projekt.

Rola partnera w projekcie musi być zaplanowana tak, by jego udział był niezbędny dla
prawidłowej realizacji projektu. Nie ma mowy o „partnerstwie tylko na papierze”.
Partner wnosi określone kompetencje, doświadczenie i wkład finansowy. Odpowiada
za konkretne zadania, bez wykonania których realizacja projektu nie była by możliwa.

Podstawą zbudowania dobrego partnerstwa jest określenie roli poszczególnych jego
uczestników na zasadzie komplementarności (każdy z nich ma niezbędną wiedzę i
umiejętności, czyli zdolność do wypełniania swojej roli w przedsięwzięciu przez cały
okres jego realizacji, które się wzajemnie uzupełniają – i składają na zdolność do
realizacji projektu). Już na etapie tworzenia aplikacji należy dokonać podziału zadań i
obowiązków
z
nich
wynikających.
Musimy zwrócić uwagę na budowanie układu, w którym każdy partner będzie
odgrywał aktywną rolę przez cały okres realizacji – często jest to wymóg formalny.
Niezależnie od tego, jak dużym zaufaniem darzą się partnerzy, należy wszystkie
kwestie obejmujące ukształtowanie roli poszczególnych podmiotów sformułować w
liście
intencyjnym
lub
umowie
partnerskiej.

Partnerstwo projektowe to również współodpowiedzialność za realizowane
przedsięwzięcie. Jeśli np. wymagany jest wkład własny do projektu – to wnoszą go
wszyscy partnerzy. Zasady odpowiedzialności partnerów określa umowa partnerska.
I na koniec: Jakiego Partnera warto szukać? Takiego, od którego nauczymy się czegoś
nowego. Kto uzupełni nasze zasoby kadrowe, techniczne czy finansowe. Kogo
„sprawdziliśmy”, kto pasuje do koncepcji projektu, ma chęć i motywację się weń
zaangażować.
Opracowanie: Agnieszka Dadak
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych
Bielsko-Biała, 2015 r.
Download