Ogłoszenie - Uniwersytet Gdański

advertisement
Uniwersytet Gdański ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach
konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym
Konkurs na wybór partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146)
Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie
internetowej http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanieprojektow-w-ramach-dzialania-4-2-infrastruktura-uczelni-prowadzacych-ksztalcenie-oprofilu-praktycznym-rpo-wp-2014-202
Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji
działań miękkich projektu: „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji
filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby
kierunków o profilu praktycznym”.
Celem Projektu jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarki i poprawa
przyszłej zatrudnialności absolwentów kierunków o profilu praktycznym Dziennikarstwo i
komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego) oraz Wiedza o
filmie i kulturze audiowizualnej (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).
Zakres obowiązków Partnera w ramach działań miękkich projektu obejmować będzie:
1. Udział w dostosowaniu programów studiów na kierunkach praktycznych (Dziennikarstwo i
komunikacja społeczna studia I stopnia stacjonarne, Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna studia II stopnia stacjonarne, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej studia I
stopnia stacjonarne, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej studia II stopnia
stacjonarne, studenckie koła naukowe, praktyki studenckie) do potrzeb pracodawców
Pomorza.
2. Organizacja konferencji, seminariów i warsztatów dla pracowników / studentów w celu
poszerzenia wiedzy o sytuacji gospodarczej i rynkowej Pomorza oraz nabycia umiejętności
miękkich poszukiwanych przez pracodawców.
3. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń dla pracowników/studentów kierunków
praktycznych w zakresie samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej:
uruchomienia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu, umiejętności
pozyskiwania środków finansowych na działalność, składania ofert.
Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące
kryteria:
1.
2.
3.
4.
Zgodność działania Partnera z celami partnerstwa.
Doświadczenie we współpracy z uczelniami wyższymi.
Doświadczenie w realizowanych projektach o podobnym charakterze.
Doświadczenie w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów dotyczących
sytuacji gospodarczej i rynkowej Pomorza oraz umiejętności miękkich poszukiwanych
przez pracodawców.
5. Doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń z zakresu samozatrudnienia i
prowadzenia działalności gospodarczej: uruchomienia działalności gospodarczej,
przygotowania biznesplanu, umiejętności pozyskiwania środków finansowych na
działalność, składania ofert.
6. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidzianych
do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
7. Propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości.
Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od
08.06 do 29.06.2016 roku do godz. 10.00.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do
projektu w ramach Działania 4.2 RPO WP 2014-2020” osobiście, listem poleconym lub pocztą
kurierską na adres: WNS ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Sekretariat Instytutu Filozofii,
Socjologii i Dziennikarstwa, pokój S437, w dni robocze od 8.00-14.00; ostatniego dnia
konkursu w godz. 8.00-10.00.
Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: WNS ul.
Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, Sekretariat Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,
pokój S437.
Download