wzór „Deklaracji Partnera”

advertisement
Poniżej przedstawiamy wzór „Deklaracji Partnera”, z którego można skorzystać.
Deklaracja Partnera z innych krajów powinna być podpisana w języku angielskim, a jej treść
przetłumaczona na język polski.
Pełna nazwa Partnera
adres Partnera
status prawny Partnera
Deklaracja Partnera
Deklarujemy współpracę partnerską z [nazwa organizacji]_________________________________
przy realizacji projektu [tytuł projektu] __________________________________________ _____
przedstawionego we wniosku nr [numer wniosku] złożonym w ramach programu Obywatele dla
Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Oświadczamy, że uczestniczyliśmy w przygotowaniu projektu i zapoznaliśmy się z jego opisem
przedstawionym we wniosku.
W przypadku przyznania dotacji zobowiązujemy się do podpisania umowy partnerskiej i do
partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Nasze zadania, odpowiadające posiadanej wiedzy i
kompetencjom, będą polegały na:
1. [treść zadania i termin realizacji]
2.
Jednocześnie oświadczamy, że nasza deklaracja współpracy partnerskiej wynika z bezinteresownej
chęci udziału w działaniach na rzecz dobra wspólnego, nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków
oraz nie zachodzą żadne powiązania organizacyjne, zawodowe, finansowe, personalne / rodzinne
lub inne, które mogą podważyć bezinteresowność deklarowanej współpracy partnerskiej.
[OPCJONALNIE – W PRZYPADKU JEŚLI PARTNER BĘDZIE KORZYSTAŁ ZE ŚRODKÓW DOTACJI]
Ponadto oświadczamy, że znane nam są zasady wykorzystania, rozliczania i dokumentowania
przyznanej dotacji.
_________________________________________________ _____________________________
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Partnera Podpis
_________________________________________________ _____________________________
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Partnera Podpis
Data____________________________
Download