Załącznik 7.7.4 - oświadczenie Partnera o zapoznaniu się z

advertisement
Załącznik 7.7.4 Oświadczenie Partnera o zapoznaniu się z wytycznymi
OŚWIADCZENIE PARTNERA O ZAPOZNANIU SIĘ Z WYTYCZNYMI
W związku z realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt nr
[wskazać nr projektu] …………………….[wskazać nazwę i adres Partnera]
świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie fałszywych
danych lub złożenie fałszywych oświadczeń
oświadczam
że zapoznałem/am się z treścią Wytycznych wskazanych w Regulaminie konkursu nr …. [uzupełnić
właściwy numer] w Podrozdziale 1.2 Podstawa prawna oraz zobowiązuję się do stosowania ich
zapisów z uwzględnieniem wszelkich aktualizacji.
................................................................
(miejscowość, data)
.........................................
(czytelny podpis)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards