Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

advertisement
Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ogłasza nabór partnerów do projektu
Program profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych
na działanie pyłu zwłókniającego na lata 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie
8.2.2.
Wsparcie
profilaktyki
zdrowotnej
w
regionie
(konkurs
nr:
RPSW.08.02.02-IZ.00-26-116/17).
I. Cel partnerstwa:
1. Ochrona zdrowia osób pracujących poprzez realizację zadań z zakresu profilaktyki i
promocji zdrowia, wynikających z oceny stanu zdrowia pracowników.
2. Realizacja przez każdego z Partnerów części zadań w ramach Projektu mającego na
celu ochronę zdrowia populacji osób pracujących w narażeniu na pył zwłókniający na
terenie województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie do 2020 roku
kompleksowej interwencji o charakterze edukacyjno-zdrowotnym w środowisku pracy.
3. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy
Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach (partnerem wiodącym), a
partnerem/partnerami spoza sektora finansów publicznych wyłonionym/wyłonionymi
w drodze niniejszego konkursu.
4. Dopuszcza się zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym Podmiotem.
II. Grupa docelowa projektu
Populacja osób pracujących zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego z
terenu województwa świętokrzyskiego.
III. Zakres tematyczny partnerstwa
W ramach partnerstwa przewidziane są działania związane z upowszechnieniem
świadomości i wiedzy na temat konsekwencji narażenia na pył o działaniu zwłókniającym
oraz działań profilaktycznych wśród adresatów programu, realizowane w szczególności
przez:
1. Przeprowadzenie indywidualnych edukacji dla pracowników pracujących w narażeniu
na pył o działaniu zwłókniającym.
2. Przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych dla pracowników pracujących w
narażeniu na pył o działaniu zwłókniającym.
Dodatkowo
Partner/Partnerzy
wyłoniony/wyłonieni
w drodze
niniejszego
konkursu
zobowiązany będzie/zobowiązani będą do prowadzenia sprawozdawczości z realizowanych
działań w formie ustalonej z Partnerem wiodącym.
IV. Do składania ofert uprawnione są
1. Podmioty spoza sektora finansów publicznych.
2. W przypadku, gdy podmiot ma status organizacji pozarządowej jego działalność
statutowa powinna obejmować profilaktykę i promocję zdrowia i/lub powinien
posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych
dotyczących chorób układu oddechowego.
3. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z
możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE, lub wobec których orzeczono
zakaz dostępu do środków UE na podstawie odrębnych przepisów takich jak:

art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

art., 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
4. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane w rozumieniu
załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
V. Wymagane dokumenty
1. Karta zgłoszenia partnera do projektu
2. Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji
potwierdzający formę organizacyjno–prawną podmiotu
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na
podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy
cudzoziemcom
przebywającym
wbrew
przepisom
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, art., 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
4. Lista podmiotów powiązanych partnera w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.
VI. Kryteria wyboru partnera
Kryteria formalne:

oferta została złożona we wskazanym terminie

wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty

profil działalności potencjalnego partnera jest zgodny z celami partnerstwa

oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
Kryteria merytoryczne:

zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa – max. 10 pkt.

doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze – max. 10 pkt.

deklarowany wkład partnera w realizację Partnerstwa – max. 10 pkt.
Kryteria wyboru:
1. zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa – max. 10 pkt.

zgodność działania z celami partnerstwa – 5 pkt.

zgodność profilu działalności – 5 pkt.
2. doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze – max. 10 pkt.

1 program/zadanie – 2 pkt.

2 programy/zadania – 5 pkt.

3 programy/zadania i więcej – 10 pkt.
3. deklarowany wkład partnera w realizację Partnerstwa – max. 10 pkt.

zasoby techniczne/lokalowe – 2 pkt.

zasoby ludzkie z opisem kwalifikacji i doświadczenia – 8 pkt.
VII. Termin składania zgłoszeń:
1. Oferty należy składać na formularzu Karta zgłoszenia partnera do projektu
stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w Wojewódzkim Ośrodku
Medycyny Pracy w Kielcach, ul. Olszewskiego 2A (sekretariat) w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na partnera do projektu”.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 05.07.2017 roku o godzinie 14:00. Za
datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do siedziby Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce.
3. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Wybór oferty
Partnerzy zostaną wybrani przez 3 - osobową Komisję ds. oceny wniosków powołaną
przez Dyrektora WOMP w Kielcach. W realizacji projektu będą uczestniczyli partnerzy,
których oferty spełnią kryteria formalne i którzy uzyskają najwyższe oceny punktowe wg
przyjętych kryteriów merytorycznych. Podmioty biorące udział w konkursie zostaną pisemnie
poinformowane o wyniku postępowania konkursowego. Informacja o podmiocie/podmiotach,
który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie
internetowej WOMP w Kielcach.
IX. Uwagi
1. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę punktów, wyboru
partnera dokonuje WOMP w Kielcach.
3. W przypadku unieważnienia naboru WOMP w Kielcach nie ponosi odpowiedzialności
za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej
kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia.
4. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
5. Umowa o partnerstwie nie może być zawarta pomiędzy podmiotami powiązanym w
rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z
26.06.2014, str. 1).
6. W
przypadku
wystąpienia
okoliczności
uniemożliwiającej
zawarcie
umowy
partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, WOMP w Kielcach dopuszcza
możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny
w kolejności został najwyżej oceniony.
7. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

unieważnienia naboru bez podania przyczyny

negocjowania warunków realizacji zadania

ograniczenie liczby partnerów, z którymi zostanie zawarta umowa

odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania
odpowiedniego finansowania ze środków zewnętrznych.
8. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować na adres: Wojewódzki
Ośrodek
Medycyny
Pracy
w
Kielcach,
ul.
Olszewskiego
2A,
25-663
Kielce,
[email protected] z tytułem: Nabór partnera do projektu konkursowego, tel.
41 3479 742.
Download