Zał. nr 8 - Wymogi dotyczące umowy o partnerstwie na rzecz

advertisement
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu: Wymogi dotyczące zawartości umowy o partnerstwie
na rzecz realizacji projektu.
Oprócz zasad wymienionych w rozdziale II.2.5 Wymagania dotyczące partnerstwa Regulaminu
konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, które powinno spełniać partnerstwo na
rzecz realizacji projektu, umowa o partnerstwie w minimalnym zakresie powinna zawierać:
1. W myśl zapisów art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, w szczególności:
a) przedmiot porozumienia albo umowy;
b) prawa i obowiązki stron;
c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu;
e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez
poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania
udzielonego każdemu z partnerów;
f) sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z postanowień
tego porozumienia lub umowy.
2. Należy opisać przyjęte w ramach partnerstwa rozwiązania dotyczące organizacji
wewnętrznej partnerstwa. Opis ten może zawierać:
−
−
−
−
−
−
−
−
wskazanie struktury organizacyjnej Projektu;
informacje na temat grupy zarządzającej partnerstwem, jeśli taka zostanie zawiązana;
sposób podejmowania decyzji w ramach partnerstwa;
sposób dokumentowania posiedzeń i podejmowanych decyzji;
system komunikacji w partnerstwie;
system zapewnienia równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn oraz
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w ramach partnerstwa;
dodatkowe regulacje w zakresie sposobu postępowania w przypadku naruszenia lub
niewywiązywania się przez któregokolwiek z Partnerów z postanowień niniejszej umowy;
system zarządzania i wewnętrznej kontroli finansowej (w ramach partnerstwa).
3. Udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu (jeżeli dotyczy).
4. Zasady ochrony danych osobowych.
5. Obowiązki informacyjne i prawa autorskie.
6. Obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji i jej udostępnienia celem
kontroli.
7. Odpowiedzialność cywilna Stron umowy.
8. Zasady dokonywania zmian w umowie.
9. Okres na jaki zostaje zawarta umowa partnerstwa.
10. Warunki rozwiązania umowy.
1
Download