Spotkania z kulturą

advertisement
„Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie
rozwiązywania problemów Obszaru Funkcjonalnego
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”
oraz
„Dobre praktyki wypracowania wspólnych kierunków
rozwoju obszaru funkcjonalnego”
Podmiot zgłaszający: Gmina Brwinów
.
Skład partnerstwa:
Gmina Brwinów, Miasto Milanówek i Miasto Podkowa Leśna
powiązania społeczne, gospodarcze i przestrzenno-środowiskowe
umowa o współdziałaniu pod nazwą „Podwarszawskie Trójmiasto
Ogrodów” (2010)
umowa na rzecz partnerstwa dla realizacji projektu
„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie
polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki
wodnej i komunikacji” (2013).
Partnerstwo PTO umożliwia międzysektorową współpracę aż 53 partnerów
Modelowa umowa/programy rozwoju dla partnerstwa:
modelowa umowa partnerska: porządkuje, ugruntowuje dotychczasową
współpracę samorządów; wskazano w niej wzajemne zobowiązania stron i zasady
współpracy, w tym także zasady finansowania projektu i współodpowiedzialności
partnerów.
warsztaty strategiczne: różnorodna tematyka, uczestnictwo przedstawiciele
sektora publicznego, społecznego, prywatnego, liderów lokalnej opinii.
„Wspólne kierunki rozwoju dla obszaru funkcjonalnego
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”.
Podjęte i planowane działania:
Uregulowanie gospodarki wodnej oraz odwodnienie
obszaru PTO (opracowywana jest koncepcja uregulowania
stosunków wodnych)
Usprawnienie komunikacji na obszarze PTO
(projektowanie dróg, ścieżek rowerowych,
przeprowadzenie pomiarów ruchu)
Zadbanie o tereny zielone: rewitalizacja (inwentaryzacja
zasobów przyrodniczych, koncepcja ochrony terenów
zieleni wraz z koncepcją nowych nasadzeń)
Podjęte i planowane działania:
Brak miejsc rekreacji i wypoczynku dla
mieszkańców PTO (projektowana jest strefa
rekreacji, powstaje dokumentacja rozbudowy
skate parku)
Rozwarstwienie społeczeństwa, brak integracji (powstaje zintegrowana strategia
rozwiązywania problemów społecznych, strategia marketingu społecznego,
projektowane są: szkoła i przedszkole oraz cmentarz komunalny)
Możliwość replikowalności na inne partnerstwa:
Dobre mechanizmy:
modelowa umowa regulująca współpracę w ramach partnerstwa,
warsztaty z udziałem liderów opinii, ekspertów, partnerów.
Zalety szerokiego partnerstwa:
wyodrębnienie przestrzeni do debaty i dialogu,
baza dobrych praktyk, doświadczenie,
transparentność procesów decyzyjnych,
celna identyfikacja potrzeb społecznych,
poczucie więzi z obszarem Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.
Możliwość replikowalności na inne partnerstwa:
Na co zwrócić uwagę:
dobór partnerów i skuteczna komunikacja, aktualizacja baz danych,
promocja podejmowanych działań projektowych,
włączenie mieszkańców w proces decyzyjny,
uczestnictwo doświadczonych moderatorów.
Doświadczenie moderatorów w połączeniu z potencjałem społecznym zaowocowało
podpisaniem przez lidera projektu (Gminę Brwinów) ponad 30 umów na wykonanie zadań
związanych z realizacją projektu.
Jesteśmy skazani na sukces 
Download