Program stypendialny dla doktorantów z krajów Partnerstwa

advertisement
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Program stypendialny dla doktorantów z krajów Partnerstwa
Wschodniego UE
Celem Programu stypendialnego dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE
podejmujących w Polsce studia doktoranckie w dziedzinie nauk humanistyczno - społecznych jest
wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego państw należących do Partnerstwa Wschodniego
UE, poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych krajów.
Przedsięwzięcie, o którym mowa, znakomicie wpisuje się w działania i projekty realizowane przez
kraje członkowskie Unii Europejskiej na rzecz sześciu państw Partnerstwa Wschodniego UE,
natomiast zagraniczni absolwenci polskich uczelni staną się „ambasadorami RP” w kraju
zamieszkania oraz przyczynią do budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą.
Zgodnie z sugestią resortu spraw zagranicznych, preferowani powinni być zagraniczni doktoranci podejmujący
studia na takich kierunkach jak: socjologia, dziennikarstwo, nauki polityczne i prawo, co nie wyklucza jednak
możliwości aplikowania o stypendia przez kandydatów przyjętych na inne kierunki.
W Programie ma uczestniczyć docelowo ok. 120 obywateli niektórych państw powstałych po rozpadzie b. ZSRR.
Wnioski o przyznanie stypendium MNiSW powinny być kierowane, za pośrednictwem szkoły wyższej
przyjmującej cudzoziemca na studia doktoranckie, do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej (ul. Ogrodowa 28/30, 00 - 896 Warszawa).
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download