Program spotkania

advertisement
Ramowy Program Szczytu Politycznego Partnerstwa Odra
12 – 13 stycznia 2016 r.
12 stycznia 2016 (wtorek)
Wieczorem przyjazd gości i zakwaterowanie w hotelu Monopol (koszty noclegów pokrywają
delegacje we własnym zakresie)
Adres: ul. Heleny Modrzejewskiej 2, 50-071 Wrocław
20.00-22.00 – uroczysta kolacja marszałków, premierów, wojewodów, sekretarza stanu w MSWiA,
Konsul Generalnej RFN we Wrocławiu, przy udziale 1 – 2 koordynatorów z każdego z regionów oraz
moderatora środowej dyskusji panelowej.
13 stycznia 2016 (środa)
8.30 – 10.00 spotkanie w zamkniętym gronie marszałków, premierów, wojewodów oraz sekretarza
stanuw MSWiA i Konsul generalnej Niemiec z udziałem koordynatorów Partnerstwa Odry, podczas
którego odbędzie się:
1.
podsumowanie tematów Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry z Greifswaldu w 2012 przez
przedstawiciela Meklemburgii –Pomorza Przedniego (5 minut)
2.
informacja o stanie prac nad stworzeniem „Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko niemieckiego obszaru powiązań”, kluczowej z punktu widzenia rozwoju obszaru Partnerstwa Odry a
opracowywanej przez Komitet Gospodarki Przestrzennej Polsko- Niemieckiej Komisji
Międzyrządowej. Koncepcję prezentuje Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we
Wrocławiu, członek Komitetu
3.
prezentacja tematów wiodących Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry
z wcześniejszymi ustaleniami opracowanych przez zgłoszone regiony, gdzie:




2016 zgodnie
Edukację zaprezentuje Premier Meklemburgii –Pomorza Przedniego
Komunikację i infrastrukturę omówią przedstawiciele z Berlina i Brandenburgii (5 minut)
Zarządzanie zdrowiem zaprezentuje przedstawiciel Województwa Dolnośląskiego (5 minut)
Odrę przedstawi ekspert z Województwa Zachodniopomorskiego (jako stanowisko polskiej
strony – 5 minut)
4.
wymiana opinii między politykami na każdy z przedstawionych tematów.
W spotkaniu w roli obserwatora udział bierze dr Kazimierz Wóycicki., moderator dyskusji panelowej
następującej po spotkaniu zamkniętym. Spotkanie tłumaczone symultanicznie.
10.00 – 10.30 przerwa kawowa
10.30-12.30 dyskusja z udziałem moderatora w gronie premierów i marszałków na tematy wiodące
Szczytu Politycznego Partnerstwa Odry 2016, w obecności publiczności złożonej
z przedstawicieli instytucji zaangażowanych we współpracę polsko – niemiecką.
Dyskusja ze względów technicznych (ośmiu mówców z Polski i Niemiec) złożona będzie z dwóch
paneli, w każdym 4 polityków, dwóch polskich i dwóch niemieckich):
Panel I, z przewodnim tematem połączeń komunikacyjnych i infrastrukturalnych z udziałem
Zachodniopomorskiego, Wielkopolski i Brandenburgii.
Panel II, o charakterze społecznym nt. edukacji i zarządzania zdrowiem z udziałem Dolnego Śląska,
Lubuskiego, Meklemburgii/ Pomorza Przedniego i Saksonii.
12.30-12.40 wspólne zdjęcie
12.45-13.00 przekazanie mediom Informacji ze Szczytu + konferencja prasowa
13.00-14.30 obiad na zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego
ok.14.30
wyjazd gości
Download