POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod

advertisement
Załącznik do Wniosku o wpis na listę ekspertów
POUCZENIE: Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn.
zm.)1 w zw. z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)2 .
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że:




korzystam z pełni praw publicznych,
nie zostałem skazany/nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
nie zachodzi żadna z okoliczności przewidziana w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
powodujących wyłączenie mnie z udziału w ocenie projektów.
........................................................ dnia .............................. r.
(miejscowość)
............................................................
(podpis)
1
Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ekspert, przed
przystąpieniem do oceny projektu, składa instytucji korzystającej z jego usługi oświadczenie, że nie zachodzi żadna z
okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w ocenie projektu, na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Oświadczenie takie składane jest pod rygorem
odpowiedzialności karnej.
2
Zgodnie z art. 233 § 1 i § 6 kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę lub
zatajających prawdę, mających służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, grozi odpowiedzialność karna w wymiarze do 3 lat pozbawienia polności.
Download