Oświadczenie kandydata na eksperta o niekaralności

advertisement
Zał. nr 2 do Ogłoszenia
Oświadczenie kandydata na eksperta o niekaralności:
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ……………..……………………..……………………………………………….
zamieszkały/a (adres zamieszkania) …………………………………………………..…………………........................
legitymujący/a się dowodem osobistym (seria i numer) ………………………………………………………………....
wydanym przez…………………………………………………………..………………..................................................
oświadczam:
świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego paragraf 1 (Dz. U. z 1997 r. Nr 88
poz. 553 ze zm.), że:



posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne;
nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne
przestępstwo skarbowe.
O zmianach mających wpływ na treść niniejszego oświadczenia niezwłocznie poinformuję Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
……………………….………………………….
(miejscowość i data)
….……….……………………….……………….
(czytelny podpis kandydata na eksperta)
Download