Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

advertisement
PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta
Zespół ds. Projektów Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego w Głogowie
ul. Rynek 10
67 – 200 Głogów
1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: wyższe. Profil (specjalność): ekonomia, prawo, administracja,
zarządzanie.
b) Doświadczenie zawodowe: co najmniej dwuletni staż pracy (umowa o pracę):
- w sektorze finansów publicznych lub
- w sektorze prywatnym: przy obsłudze funduszy strukturalnych
(przygotowanie lub realizacja projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej) lub analizach ekonomicznych i
finansowych.
c) Posiadanie
podstawowej
wiedzy
zasad
realizacji
projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł.
d) Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień
publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego.
e) Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
f) Nieposzlakowana opinia.
g) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych.
h) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
a) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, kreatywność, umiejętność
pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, skrupulatność
b) dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, dobra organizacja pracy,
odpowiedzialność,
c) umiejętność samodzielnego myślenia i działania,
d) umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz
obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku,
e) nienaganna postawa etyczna,
f) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań gminnych:
1. Inicjowanie procesu pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania przez
komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Głogów.
2. Gromadzenie i weryfikacja propozycji komórek organizacyjnych i jednostek
organizacyjnych w zakresie zgodności zadań inwestycyjnych m.in. ze Strategią
Rozwoju Kraju, Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, Strategią Rozwoju
Miasta, gminnymi dokumentami programowymi, politykami Unii Europejskiej.
3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi
w zakresie przygotowania inwestycyjnych wniosków aplikacyjnych.
4. Przygotowywanie projektów, analiza i weryfikacja dostarczanych danych do wniosków
o dofinansowanie.
5. Współpraca z instytucjami- dysponentami środków zewnętrznych m.in. w zakresie
interpretacji zapisów dokumentów programowych.
6. Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej.
7. Informowanie spółek gminnych i organizacji pozarządowych o możliwościach
pozyskania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne i inne.
8. Współpraca z firmami konsultingowymi.
9. Nadzór nad pracami zespołów projektowych, z wyłączeniem działań promocyjnych.
10. Prowadzenie i nadzorowanie środków trwałych będących w dyspozycji komórki.
Strona 1 z 2
11. Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia działań finansowych komórki, w tym
przygotowanie i realizacja postępowań w zakresie zamówień publicznych- do 30 tys.
Euro.
12. Nadzór nad korespondencją komórki.
4. Warunki pracy na stanowisku:
- praca przy komputerze.
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
e) kserokopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy,
f) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego
na zatrudnienie na w/w stanowisku,
h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku
kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13 a
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
i) oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przechowywania dokumentacji
aplikacyjnej po zakończeniu procesu naboru,
j) oryginał kwestionariusza osobowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
(Dz. U. z 1996r.Nr 62 poz.286 ze zm.),
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2016.922) oraz ustawy z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2016.902),
l) mile widziana opinia z poprzednich miejsc pracy.
6.
Wskaźnik
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych,
w
rozumieniu
przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Miejskim
w Głogowie, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy
niż 6 %”.
7. Składanie ofert:
Oferty, zawierające wymienione dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 27 września 2016r.
(do godz. 15.30) w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67 – 200 Głogów, w Sekretariacie
Prezydenta Miasta Głogowa, pokój nr 125 (I piętro), z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na
stanowisko Podinspektora w Wydziale Rozwoju Miasta – Zespół Projektów
Zewnętrznych”.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 076/ 72 65 461.
Druk kwestionariusza oraz oświadczeń dostępny jest na stronie www.glogow.pl (w zakładkach: BIPUrząd Miejski-Nabór do UM).
/-/ Prezydent Miasta Głogowa
Rafael Rokaszewicz
Termin publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głogowie:
od dnia 13 września 2016r. do dnia 27 września 2016r.(włącznie).
PP/PP
Strona 2 z 2
Download