ogłoszenie o prace instruktor kulturalno-oświatowy

advertisement
DYREKTOR MIEJSKIEGO CENTRUM WSPIERANIA RODZINY W GŁOGOWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
INSTRUKTOR KULTURALNO – OŚWIATOWY
W WYMIRZEZ 1 ETATU
1. Wymagania niezbędne:
a) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o
pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych w odniesieniu
do posiadania obywatelstwa polskiego;
b) Min. wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym
wykonywanie zadań na stanowisku;
c) Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe:
d) Nieposzlakowana opinia:
e) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw
publicznych:
f) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku:
g) Biegła umiejętność obsługi komputera:
2. Wymagania dodatkowe
a) Umiejętność prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi, np. zajęcia kulinarne, szycie,
itp.
b) Min. 3 lata pracy jako instruktor kulturalno – oświatowy z osobami starszymi:
c) Umiejętność współpracy z osobami dorosłymi;
d) Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
e) Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
f) Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
g) Odporność na stres;
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
a) Planowanie i organizacja spotkań okolicznościowych, konkursów, uroczystości oraz
imprez kuluralno – oświatowych w Klubie Środowiskowym oraz na rzecz
społeczności lokalnej;
b) Opracowywanie materiałów reklamowych dot. różnych uroczystości i imprez
organizowanych przez MCWR;
c) Prowadzenie strony MCWR;
d) Współpraca ze środkami masowego przekazu;
e) Motywowanie społeczności lokalnej do udziału w organizowanych konkursach,
turniejach, imprezach lokalnych i krajowych;
f) Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań związanych z wykonywanym
zakresem obowiązków.
4. Warunki pracy na stanowisku
Praca biurowa połączona z pracą w terenie w zakresie wykonywania czynności
służbowych.
5. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV)
b) List motywacyjny,
c) Kopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie uprawnień i umiejętności,
e) Kopie świadectw z poprzednich miejsc pracy,
f) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
g) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku.
h) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych;
i) Kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność w przypadku kandydatów
zamierzających skorzystać z uprawnienia określonego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz.
1458 ze zm.),
j) Oryginał kwestionariusza osobowego ( zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i
polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.),
k) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji z godnie z
ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,
poz. 926 ze zm.0 oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.
z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.);
l) Mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.
6.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w
Miejskim Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie, w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.
7.Składanie ofert.
Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do 15.01.2014r. ( do godz. 14.00)
w referacie kadr MCWR, ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów z dopiskiem „ Dotyczy naboru na
stanowisko: instruktor kulturalno-oświatowy”.
Download