Nr ogłoszenia: 1942 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w

advertisement
Nr ogłoszenia: 1942
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów na wyższe stanowisko w służbie cywilnej:
Dyrektor
Stanowisko
Departament Zdrowia
Departament / Biuro
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%
1
Liczba lub wymiar etatu
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Departament Zdrowia
ul. Wołoska 137,
02-507 Warszawa
ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:
sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową prowadzoną w samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW,
prowadzenie polityki kadrowej w odniesieniu do kadry kierowniczej samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW,
koordynacja spraw w zakresie strategii rozwoju jednostek resortowej służby zdrowia,
planowanie w zakresie budżetu zadaniowego,
koordynacja spraw legislacyjnych związanych z regulaminową działalnością Departamentu,
nadzór nad Centralną Komisją Lekarską MSW oraz funkcjonowaniem systemu
orzecznictwa lekarskiego, nadzór nad sprawami z zakresu udzielania świadczeń
zdrowotnych (ratownictwo medyczne, świadczenia dla tzw. VIP),
planowanie i nadzorowanie wykonania programów profilaktyki zdrowotnej, realizacji zadań
z zakresu służby krwi; analizowanie statystyk z obszaru polityki zdrowotnej,
nadzór nad realizacją zadań statutowych podmiotów leczniczych MSW, nadzór nad
samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej MSW w ramach zadań podmiotu
tworzącego oraz nad Państwową Inspekcją Sanitarną MSW,
nadzór nad prowadzeniem specjalizacji i szkoleń doskonalących dla osób wykonujących
zawody medyczne w zakładach opieki zdrowotnej.








WARUNKI PRACY:
WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA
ZADAŃ:
 reprezentacja urzędu, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe
MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY:
 praca w środowisku biurowym,
 Budynek przy ul. Wołoskiej
Budynek architektonicznie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
INNE:

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW
USTAW ORAZ ZGODNE Z OPISEM STANOWISKA PRACY
NIEZBĘDNE:
 wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 studia podyplomowe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia lub specjalizacja
w zakresie zdrowia publicznego,
 co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym,
w jednostkach sektora finansów publicznych,
 znajomość ustaw: o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
 znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
 znajomość ustaw: o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej,
 znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 umiejętność budowania zespołów, umiejętność oceniania i inspirowania pracowników,
 umiejętność myślenia strategicznego, umiejętność komunikacji przywódczej, umiejętność
skutecznego działania w warunkach stresu,
 odwaga kierownicza i umiejętność podejmowania decyzji,
 posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
POŻĄDANE:
 wykształcenie wyższe ekonomiczne, wyższe z zakresu zarządzania,
 studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych,
 wiedza z zakresu orzecznictwa lekarskiego.
WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
życiorys,
list motywacyjny,
kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
 oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych
w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi,
 oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie
z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia
1972 r,
 kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej
trzyletni na stanowisku kierowniczym, w jednostkach sektora finansów publicznych.
INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:







kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy
zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się
w gronie najlepszych kandydatów,
kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku
państwowym (osoby, do których ma zastosowanie art. 202 ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej),
oświadczenie o osiągnięciu miejsca uprawniającego do mianowania w wyniku
postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników s. c. ubiegających się o mianowanie
w s. c. przeprowadzonego na podstawie ustawy z 24.08.2006 r. o s. c. (osoby, do których
ma zastosowanie art. 202 ustawy z 21.11.2008 o s. c.),
 kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej,
 pisemna zgoda kandydata na doręczanie informacji dotyczących naboru za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe ekonomiczne, wyższe z
zakresu zarządzania,
 kopie dokumentów potwierdzających studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych.
INFORMACJE O METODACH I TECHNIKACH NABORU:





weryfikacja aplikacji pod kątem wymagań formalnych,
sprawdzian wiedzy, badanie psychologiczne,
sprawdzian znajomości języka angielskiego,
rozmowa kwalifikacyjna.
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 10 lutego 2014 r.
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
lub składać w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a –
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro
Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: dyrektor DZ
INNE INFORMACJE:
Kandydaci proszeni są o podanie adresu do korespondencji, nr telefonu i/lub adresu poczty
elektronicznej.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby
niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjnotechnicznego stanowiska pracy).
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach
internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu
powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 601- 53- 80 oraz pisząc na adres:
[email protected]
Download