głównego specjalisty ds. analiz rynku pracy w Wydziale ds. Rynku

advertisement
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko
głównego specjalisty ds. analiz rynku pracy
w Wydziale ds. Rynku Pracy
w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymiar etatu: 1; Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego,
zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przygotowywanie analiz, szacunków i symulacji (w tym ocen skutków finansowych i społecznych) oraz materiałów informacyjnych w
zakresie tematyki rynku pracy;
- planowanie i projektowanie mikroekonomicznych badań ilościowych z zakresu rynku pracy;
- współpraca przy realizacji projektów realizowanych przez Departament lub inne Departamenty współfinansowanych ze środków EFS;
- przygotowywanie informacji, analiz, danych i odpowiedzi na kwestionariusze (w języku angielskim) dla zewnętrznych instytucji,
przede wszystkim OECD, Komisji Europejskiej, Rady Europy, Eurostatu;
- opiniowanie projektów aktów prawnych pod względem ich wpływu na poziom zatrudnienia, bezrobocia, aktywności zawodowej,
sytuację poszczególnych grup społecznych na rynku pracy oraz poziom płac. Wspieranie innych Departamentów Ministerstwa w
przygotowywaniu Oceny Skutków Regulacji oraz opiniowanie OSR sporządzonych przez Projektodawców pod kątem ich spójności,
wiarygodności oraz zgodności z wynikami badań naukowych z zakresu makroekonomii oraz ekonomii rynku pracy.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu
biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Głównym problemem jest dostęp z zewnątrz do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Dostęp do budynku odbywa się od strony wewnętrznego podwórka z konieczną asystą pracownika ochrony.
Wewnątrz budynków Ministerstwa zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, umożliwiająca poruszanie się
osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości.
W budynku przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 znajdują się windy umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim. Budynek ten
wyposażony jest w trzy windy osobowe, oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewnia osobom niepełnosprawnym osobistą pomoc pracownika Ministerstwa w wejściu na
jego teren, a także w przemieszczaniu się wewnątrz budynku.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne
wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne
doświadczenie: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze badań ekonomicznych (makro i mikro) i/lub analiz rynku pracy
pozostałe wymagania niezbędne:
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- znajomość danych i zjawisk ekonomicznych polskiej gospodarki, w tym z zakresu rynku pracy,
- dobra znajomość teorii ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii pracy,
- dobra znajomość ekonometrii,
- znajomość pakietu SPSS i umiejętność przeprowadzania analiz przy jego użyciu,
- wiedza dotycząca funkcjonowania UE,
- znajomość zapisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o świadczeniach przedemerytalnych oraz
pozostałych ustaw regulujących rynek pracy w Polsce,
- umiejętność szybkiego działania i podejmowania decyzji,
- umiejętność dokonywania analiz i ocen zjawisk ekonomicznych oraz analizy i syntezy informacji,
- umiejętność twórczego myślenia,
- umiejętność obsługi komputera: MS Word, MS Excel, Lex, poczta elektroniczna, Internet.
wymagania dodatkowe:
- wykształcenie matematyczne
- bardzo dobra znajomość języka niemieckiego lub francuskiego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
- w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość
języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,
zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła),
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa
w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.
Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do: 27-04-2012 r.
na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DAE-2
(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MPiPS)
Inne informacje:
Oferujemy:
- umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/bip/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-94
Download