Biuletyn Informacji Publicznej MON

advertisement
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektora
w Oddziale Organizacji i Tabel Należności
w Zarządzie Planowania Logistycznego Generalnego Zarządu Logistyki SG WP
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
1. Utrzymywanie w aktualności zbioru dokumentów wydawanych przez Ministra Obrony
Narodowej
i
Szefa
Sztabu
Generalnego
WP
dotyczących
organizacji
Sił Zbrojnych RP.
2. Prowadzenie i uaktualnianie bazy danych dotyczącej struktury organizacyjnej jednostek
resortu obrony narodowej, z uwzględnieniem ich nazw i numerów etatów oraz zarządzeń
i pism przewodnich wprowadzających te etaty, a także zmiany w nich dokonane.
3. Opracowywanie
(na
podstawie
napływających
dokumentów
organizacyjnych
i należnościowych) projektów wykazów zmian i wprowadzanie do etatów i tabel należności
zmian organizacyjnych i należnościowych.
4. Przygotowywanie w zapisie komputerowym dokumentów źródłowych do wydruku wykazów
zmian do tabel należności.
5. Opracowywanie rozdzielników oraz dystrybucja jednostkom resortu obrony narodowej
wykazów zmian do tabel należności.
6. Ewidencjonowanie, przechowywanie, sporządzanie stosownych wyciągów, udostępnianie
oraz niszczenie normatywnych dokumentów organizacyjnych i należnościowych.
7. Prowadzenie ewidencji udostępniania etatów osobom uprawnionym.
Wykształcenie: średnie
Wymagania niezbędne:

posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego
niejawnych, oznaczonych klauzulą „poufne”,

znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,

umiejętność obsługi komputera (MS Word, Excel),

sumienność,

komunikatywność.
dostęp
do
informacji
Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy w resorcie obrony narodowej,

doświadczenie w pracy w komórce kompetencyjno – normatywnej lub organizacyjno –
etatowej,

znajomość podstawowych pojęć i terminologii wojskowej;

umiejętność użytkowania logistycznych systemów informatycznych grupy LOGIS,
zwłaszcza LOGIS/BTS/TN.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego lub
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie,


oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy w celach rekrutacji,
życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

kopia posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa umożliwiającego dostęp do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.
Dokumenty należy przesyłać do dnia
16/05/2006
pod adresem:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
ul. Nowowiejska 29
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
ul. Nowowiejska 29 do dnia 16/05/2006).
Inne informacje:
Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.
Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie
internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz
w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 88 lub 684 00 70.
2
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
W WARSZAWIE
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektora
w Sekretariacie Podsekretarza Stanu
Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
1. Prowadzenie (przyjmowanie, rejestracja, wysyłanie, archiwizacja, rozliczanie)
korespondencji tajnej i jawnej, teczek spraw terminowych, terminarza spotkań i narad,
wykazów osób kontaktujących się z Podsekretarzem Stanu i szefem Sekretariatu,
a także rejestru wydawanych poleceń .
2. Obsługa centralki telefonicznej (łączenie rozmów), faksu, ksero, komputera (sporządzanie
pism, planu spotkań itp.).
3. Uzgadnianie i organizacyjne przygotowywanie spotkań Podsekretarza Stanu.
4. Współuczestniczenie w prowadzeniu spraw kadrowych członków korpusu służby cywilnej
(lista obecności, plany urlopów, ewidencja zwolnień lekarskich, legitymacje, przepustki itp.).
5. Dokonywanie zakupów z funduszu reprezentacyjnego oraz zakupów materiałów biurowych,
ewidencjonowanie i rozliczanie wydatków.
Wykształcenie: średnie
Wymagania niezbędne:

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,

znajomość struktur organizacyjnych MON,

umiejętność obsługi komputera (MS Word, Exel, poczta elektroniczna, internet) oraz faksu
i innych urządzeń biurowych,

znajomość pracy biurowej i umiejętność redagowania pism,

komunikatywność,

umiejętność sprawnej organizacji pracy,

dyspozycyjność (praca dwuzmianowa),

pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową.
Wymagania dodatkowe:

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji państwowej,

znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym,

podstawowa znajomość protokołu dyplomatycznego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego lub
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy w celach rekrutacji,

życiorys i list motywacyjny.
3
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

pisemna zgoda kandydata na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, mającego na
celu uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych
stanowiących tajemnicę służbową, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631) lub kopia
posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa.
Dokumenty należy przesyłać do dnia
16/05/2006
pod adresem:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia Pracowników
ul. Nowowiejska 29
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
ul. Nowowiejska 29 do dnia 16/05/2006).
Inne informacje:
Zachęcamy do składania ofert za pomocą kwestionariusza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie
internetowej www.mon.gov.pl w zakładce zasady naboru kandydatów do pracy w MON oraz
w siedzibie Departamentu Administracyjnego MON.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 88 lub 684 00 70.
4
Download