Numer ogłoszenia: 80063 - Komenda Główna Policji

advertisement
Numer ogłoszenia: 80063
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji
poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego referenta
w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie
dokumentów niejawnych wytworzonych i wpływających do Wydziałów KWP, zgodnie z
zasadami określonymi w decyzjach Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Rzeszowie oraz innych przepisach regulujących sprawy obiegu dokumentów niejawnych oraz
sposobu postępowania z nimi,
- prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych dla powierzonych wydziałów KWP,
- prowadzenie ewidencji aktów prawnych MSWiA, KGP, KWP i innych podmiotów
zawierających informacje niejawne oraz aktualizacja posiadanego zbioru przepisów,
- rozliczanie policjantów i pracowników Wydziałów KWP z posiadanych przez nich
dokumentów niejawnych,
- prowadzenie rejestrów wydruków danych osobowych i sprawdzeń niezbędnych w
prowadzonych postępowaniach sprawdzających,
- prowadzenie rejestru i kartoteki wszczętych postępowań sprawdzających oraz dokonywanie
jej bieżącej aktualizacji.
Wykształcenie:
- co najmniej średnie
Wymagania konieczne:
- znajomość zagadnień z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów
wykonawczych do tej ustawy,
- co najmniej 3-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym
stanowisku w administracji,
- umiejętność obsługi komputera, szczególnie systemów oprogramowania Windows XP i
pakietu MS Office,
- zdolność analitycznego myślenia,
- bardzo dobra organizacja pracy własnej,
- odpowiedzialność i dokładność,
- komunikatywność.
Wymagania pożądane:
- umiejętność samokształcenia,
- umiejętność pracy w zespole
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny.
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
Dokumenty należy składać w terminie do:
25-02-2008
pod adresem:
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
Wydział Kadr i Szkolenia
Pokój nr. 203
Inne informacje:
W liście motywacyjnym należy powołać się na numer ogłoszenia.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (017)-858-26-72.
Download