RN-0602-01/8/1/02 - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w

advertisement
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Poznań, dnia 30 maja 2016 r.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
ogłasza nabór na stanowisko pracy:
specjalisty ds. obronnych –
zastępcy pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
1. Wymagania obligatoryjne:
1)
2)
3)
4)
5)
posiadanie obywatelstwa polskiego,
wykształcenie wyższe,
posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli ”poufne”,
odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
niekaralność.
2. Wymagania fakultatywne:
1) umiejętność obsługi komputera i programów biurowych,
2) posiadanie samochodu i gotowość wykorzystywania go do celów
służbowych,
3. Wymagane kompetencje główne:
1) dyskrecja,
2) współpraca wewnątrzorganizacyjna,
3) rzetelność,
4) analityczne myślenie,
5) umiejętność zarządzania przez cele.
3. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2) życiorys zawodowy (CV),
3) kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających spełnienie
wymagań obligatoryjnych (oryginały do wglądu),
4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszej
rekrutacji,
5) aktualne zaświadczenie z KRK o niekaralności,
6) potwierdzające historię zatrudnienia (kserokopie).
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60–959 Poznań
tel.: +48 61 66-84-400, fax: +48 61 66-84-410, e-mail: [email protected]
www.lasy.gov.pl
4. Zakres głównych zadań stanowiska:
1)
2)
3)
4)
5)
zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
prowadzenie kancelarii niejawnej,
prowadzenie całokształtu zagadnień obronnych,
prowadzenie ewidencji KCIK,
nadzorowanie i koordynowanie zadań określonych w pkt 1 - 4
w podległych jednostkach,
6) współpracowanie w ramach organizacji z pełnomocnikiem ds. ochrony
informacji niejawnych.
5. Informacja o istotnych warunkach pracy i płacy:
1) umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) wysokość płacy wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP,
3) praca związana z podróżami służbowymi.
6. Termin i miejsce składania ofert:
1) oferty należy składać do dnia 15 czerwca 2016 roku w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-815 Poznań,
2) w przypadku nadsyłania dokumentów pocztą decyduje data ich wpływu
do siedziby RDLP,
3) dokumenty niedostarczone w terminie odesłane zostaną na adres
korespondencyjny kandydata,
4) dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
7. Informacje dodatkowe:
1) dokumenty kandydatów, którym nie zostanie zaoferowane zatrudnienie
odesłane zostaną na wskazany adres do doręczeń,
2) dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu informuje niniejszym
o możliwości unieważnienia naboru bez wskazania przyczyny.
Download