Oświadczam, iż znane mi są podstawowe uregulowania PGL LP

advertisement
Zn. spr. ZG-2710-1/13
Załącznik Nr 11 do SIWZ
Oświadczam, iż znane mi są podstawowe uregulowania PGL LP oraz
przepisy prawa obowiązujące Wykonawcę w zakresie wykonania
przedmiotu zamówienia:
1) „Zasady hodowli lasu" wprowadzone Zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów
Państwowych z dnia 21.11.2011r. (www.lp.gov.pl/media/biblioteka/hodowla/ZHL.pdf);
2) „Instrukcja ochrony lasu „ wprowadzona Zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 22.11.2011r.
(www.lp.gov.pl/media/biblioteka/ochrona_lasu/Instrukcj a_Ochrony_Lasu.pdf);
3) „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac
z zakresu gospodarki leśnej" wprowadzona Zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych z dnia 20.04.2012r.;
4) Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu " wprowadzona Zarządzeniem Nr 54 Dyrektora
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011r
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U.
Nr 161, poz.1141);
5) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.03.2006r. w sprawie szczegółowych zasad
zabezpieczania przeciwpożarowego lasów (Dz.U. Nr 58,poz.405);
6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U. Nr 80, poz.563);
7) Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (www.fsc.pl);
8) Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla
potrzeb certyfikacji leśnictwa PEFC.
9) Ustawa z dnia 11.01.2001r. o substancjach preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz.84
ze zm.);
10) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2009r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów
chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz.439),
11) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych
i organiczno-mineralnych z dnia 24.06.2002r. (Dz.U. Nr 99, poz. 896);
12) Ustawa o ochronie roślin z dnia 18.12.2003r. (Dz.U. Nr 11, poz.94, t.j. Dz.U. Nr 133,
poz.849).
……………………………..
Podpis
Download