NADLEŚNICTWO ZŁOCZEW obejmuje takie miejscowości jak

advertisement
o Goszczanów,
o Warta,
o Błaszki,
o Wróblew,
o Sieradz,
o Brąszewice,
o Brzeźnio,
o Burzenin,
o Klonowa,
o Złoczew,
o Lututów,
o Ostrówek,
o Konopnica
o naszą wieś – Dąbrowę Wielką

Pierwsze wzmianki o gospodarce leśnej na terenie obecnego Nadleśnictwa
Złoczew dotyczą obrębu Brąszewice i pochodzą z operatu urządzeniowego
sporządzonego w roku 1898.

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów
Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania
na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Swoim zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwo obejmuje obszar o powierzchni
1552,60 km2 położony między miejscowością Jeziorsko na północy a Stolec
na południu, w przybliżonej linii północ - południe wynoszącej około 60 km i
od miejscowości Kamienniki w zachodniej części Nadleśnictwa do
miejscowości Górki Grabieńskie koło Widawy we wschodniej części
Nadleśnictwa, w przybliżonej linii z zachodu na wschód wynoszącej około 45
km.
Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy:
 prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem,
organizacją, koordynacją, sprawozdawczością i nadzorem prac w zakresie:
- nasiennictwa,
- selekcji,
- szkółkarstwa,
- hodowli lasu, ochrony lasu,
- ochrony p.pożarowej, BHP,
- transportu,
- łowiectwa,
- kontroli sporządzania szacunków brakarskich,
- użytkowania lasu
- handlu drewnem i użytków ubocznych.
 prowadzi również sprawy związane z urządzaniem lasu,
 ze stanem posiadania, ewidencją gruntów i map,
 udostępnianiem lasu
 oraz z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - w zakresie
powierzonym przez starostwa powiatowe.

PUNKT EDUKACYJNY NA TERENIE SZKÓŁKI LEŚNEJ W
DĄBROWIE WIELKIEJ

PUNKT EDUKACYJNY NA TERENIE LEŚNICTWA POTOK

PUNKT EDUKACYJNY „PYSZKÓW” –”ZIELONA SZKOŁA”

ŚCIEŻKA „WOKÓŁ REZERWATU HOŁDA”

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA "TAJEMNICE LASU„

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-LEŚNĄ "BUCZYNA ZŁOCZEWSKA"
► My również mamy swój wkład w historię Nadleśnictwa Złoczew. Rosnący
w lesie niedaleko naszej wsi Dąbrowy Wielkiej dąb doczekał się imienia.
Nadano mu oficjalnie imię 18.09.2014 r. ku pamięci Teodora
Goździkiewicza (Patron naszej szkoły), pisarza, rodem z pobliskiej wsi
Kozy. W uroczystości, której organizatorem oraz gospodarzem byli
leśnicy. Wzięła udział rodzina zmarłego (zm. w 1984 r.) pisarza,
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz młodzież z naszej
szkoły. Opiekujemy się Dębem Teodorem wraz z Panem Leśniczym
Szkółkarzem
W pobliskiej szkółce leśnej w Dąbrowie Wielkiej znajduję się: wyznaczone
miejsce na ognisko oraz ławki. Ponadto w budynku socjalnym szkółki leśnej
znajduje się wyposażona w pomoce dydaktyczne i przewodniki przyrodnicze
sala edukacyjna, z której często korzystamy.

Alan Berliński

Maciej Mroczkowski

Jakub Gołębiowski

Szkoła Podstawowa im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej

Klasa V

Kategoria: szkoły podstawowe.
Źródła:

http://www.zloczew.lodz.lasy.gov.pl/

własna galeria zdjęć.

„Nadleśnictwo Złoczew”, Leszek Sławomir
Pręcikowski; Zarys dziejów.
Download