NADLE*NICTWO BE*CHATÓW

advertisement
NADLEŚNICTWO
BEŁCHATÓW
Nadleśniczy Jarosław Zając
Informacje ogólne o Nadleśnictwie
•
•
•
•
•
•
Powstało 01.01.1976 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Naczelnego Lasów Państwowych z
dnia 15 listopada 1975
Nadleśnictwo Bełchatów zarządza niemalże 20 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy sprawują nadzór
także nad ok. 15 tys. ha lasów prywatnych.
Lesistość terenu wynosi ok 28.8%
Gatunki lasotwórcze to: sosna, brzoza, olsza, dąb, jodła. 85% pozyskanego drewna to gatunki
iglaste - głównie sosna, a 15% stanowi drewno gatunków liściastych.
Dominującym typem gleb na gruntach Nadleśnictwa są gleby rdzawe (49,78%). Znaczną
powierzchnię zajmują też gleby bielicowe (22,27%). Pozostałe typy gleb leśnych występują
rzadziej - gleby brunatne, czarne ziemie, gleby gruntowo glejowe, arenosole , gleby płowe,
gleby torfowe, gleby murszowate .
Ochrone przyrody na terenie nadleśnictwa obejmują – rezerwat przyrody „Łuszczanowice, liczne
użytki ekologiczne, 34 pomniki przyrody w tym 7 na gruntach nadleśnictwa
Wpływ działalności człowieka na miejscowe lasy
•
•
•
•
Nadleśnictwo ze względu na usytuowanie w sąsiedztwie kopalni węgla brunatnego oraz
elektrowni Bełchatów, działa na styku przyrody i wielkiego przemysłu. Wiąże się to z
koniecznością wylesień oraz przejmowaniem powierzchni poprzemysłowych. Są one w części
zrekultywowane i przygotowane do powtórnego zagospodarowania w kierunku leśnym .
Postęp prac górniczych powoduje zmiany powierzchni leśnej nadleśnictwa. Wynika to z faktu
przekazywania gruntów leśnych w użytkowanie kopalni oraz przejmowanie gruntów już
zrekultywowanych.
Kopalnia w istotny sposób wpływa na zmianę krajobrazu, poprzez powstanie wyrobiska oraz
zwałowisk i składowiska popiołu.
Działalność człowieka rozwija turystykę naszego regionu : Góra Kamieńska , tarasy widokowe
wokół kopalni .
Rezerwat Przyrody Łuszczanowice
•
•
•
Uroczysko Łuszczanowice zlokalizowane jest na południe od Kleszczowa. Jego powierzchnia
wynosi 174 ha. Drzewostan uroczyska stanowi głownie sosna i jodła, która objęta jest
ochroną rezerwatową.
Rezerwat Łuszczanowice został utworzony w 1979r.,. Całkowita powierzchnia rezerwatu
wynosi 41,10 ha. Oprócz jodły w drzewostanie rośnie sosna, dąb szypułkowy, grab pospolity i
inne.
Celem powołania rezerwatu było zachowanie fragmentu lasu jodłowego, pochodzenia
naturalnego na granicy zasięgu jodły. O jego wyjątkowości świadczy fakt lokalizacji w
niewielkiej odległości od krawędzi odkrywki KWB Bełchatów oraz elektrowni. Pomimo tak
„uciążliwych sąsiadów” rezerwat istnieje do dziś i ma się dobrze, a jego stan zdrowotny ulega
systematycznej poprawie.
Uroczysko „Święte Ługi”
•
•
•
•
Położone na północnej granicy gminy Szczerców w powiecie bełchatowskim. Większość
tego obszaru stanowią wyrobiska potorfowe eksploatowane od połowy lat
dziewięćdziesiątych.
Chluba nadleśnictwa stanowi kompleks leśno-torfowiskowy o powierzchni 133,91 ha.
Większość tego obszaru zajmują zbiorniki wodne, powstałe w miejscu
wyeksploatowanego przez miejscową ludność torfu. Teren ten obecnie stanowi ostoję
wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, których walory były chronione w
postaci utworzonego tu użytku ekologicznego, a obecnie jako obszar „Natura 2000”. Są to
prawne formy ochrony przyrody, które pozwalają na zachowanie unikatowych zasobów
genowych. Obecnie ochrona torfowisk i obszarów podmokłych należy do najważniejszych
zadań w ochronie polskiej przyrody. „Święte Ługi” stanowią „dom wielu niezwykłych
mieszkańców”i dlatego tak ważna jest ochrona tego miejsca, tym skuteczniejsza im lepiej
je poznamy.
„Święte Łąki” to pierwsza nazwa tego terenu związana z legendą istniejącego niegdyś
kościoła, który stał na miejscu dzisiejszego wyrobiska otoczony łąką „polskiej bawełny”.
Niestety kościół w niewyjaśnionych okolicznościach zapadł się pod ziemię, nie
pozostawiając po sobie śladu, jednocześnie przyczyniając się do powstania wielu legend
o tym uroczysku.
Świat roślinny reprezentowany jest przez 144 gatunki roślin naczyniowych i 18 gatunków
mszaków, z czego 19 gatunków podlega prawnej ochronie. Niezwykle cennym gatunkiem
prawnie chronionym jest tutaj widłaczek torfowy . Świat zwierząt również zadziwia swoją
różnorodnością i bogactwem form. Najliczniejszą grupą są ptaki związane z terenem
wodno-błotnym.
Praca konkursowa
Historia i walory lasów nadleśnictwa
Grzegorz Sobiech
Kinga Mirowska
Magdalena Mateusiak
Klasa II c (Usportowiona)
Liceum Ogólnokształcące im Czesława Miłosza
97-420 Szczerców ul. Piłsudskiego 66
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards