Inspekcja Ochrony Środowiska Powierzchnia ziemi i gleby

advertisement
Inspekcja Ochrony Środowiska
http://www.gios.gov.pl/stansrodowiska/gios/get_pdf/pl/front/powierzchnia_ziemi_i_gleby
Powierzchnia ziemi i gleby
Ponad 90% powierzchni kraju, jest w użytkowaniu rolnym i leśnym. Zmiany użytkowania powierzchni ziemi obserwowane w
ciągu ostatnich dziesięciu lat są nieznaczne. Wzrasta powierzchnia terenów zurbanizowanych i zabudowanych, a wokół
dużych ośrodków miejskich obserwuje się występowanie zjawiska suburbanizacji.
Ponad 96% gleb ornych charakteryzuje się naturalną lub nieco podwyższoną zawartością metali ciężkich, co pozwala
zaklasyfikować je jako gleby o wysokiej jakości, na których jest możliwa produkcja bezpiecznej żywności. Nie obserwuje się
istotnych zmian w zakresie jakości gleb, które w sposób znaczący mogłyby wpłynąć na ich przydatność do produkcji
żywności.
W zadowalający sposób wzrasta udział gospodarstw ekologicznych w powierzchni użytków rolnych, chociaż wartość ta
pozostaje w dalszym ciągu niższa niż średnia w krajach UE.
Za priorytetowe cele w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi należy uznać:
- Zapobieganie dalszej degradacji gleby i zachowywanie jej funkcji;
- Przywrócenie zniszczonej gleby przynajmniej do stanu odpowiadającemu obecnemu lub planowanemu wykorzystaniu,
na podstawie „Tematycznej strategii w dziedzinie ochrony gleby”
Śledzenie procesów zmian w pokryciu/użytkowaniu ziemi na poziomie europejskim i krajowym umożliwiają bazy zmian
CORINE Land Cover (CLC), oparte na wspólnej, europejskiej metodologii, której podstawą jest klasyfikacja CLC. Dane
dotyczące pokrycia terenu są uzyskiwane na podstawie interpretacji zdjęć satelitarnych i stanowią zasób danych
przestrzennych. Zakres tematyczny programu CORINE Land Cover jak i szczegółowość zbieranych danych zostały
dostosowane przede wszystkim do potrzeb organów Unii Europejskiej, a przyjęta nomenklatura pokrycia terenu obejmuje
wszystkie formy występujące na kontynencie europejskim.
Wyniki projektu CORINE Land Cover 2006 wskazują, iż dominującą klasę pokrycia terenu kraju stanowią tereny rolne (62,7%
powierzchni kraju), wśród których największy udział mają grunty orne (44,5% powierzchni kraju) oraz lasy i ekosystemy
seminaturalne (31,2%) z dominującym udziałem lasów (30,1% powierzchni kraju). Tereny antropogeniczne zajmują 4%
powierzchni kraju. W tej kategorii przeważa zabudowa miejska (3,2% powierzchni kraju)
Download