Środek do użyźniania gleby.

advertisement
25 sierpnia 1931 r.
0 pat^ fiowrp"
%y
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY
Nr 13859.
KI. 45r±r2
I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft
4Sl
yoz
(Frankfurt n. M., Niemcy).
Środek do użyźniania gleby.
Zgłoszono 15 kwietnia 1929 r.
Udzielono 23 maja 1931 r.
Pierwszeństwo: 7 czerwca 1928 r. (Niemcy).
Wiadomo, że traktując wyczerpaną gle¬
bę siarczkiem węgla można ją uczynić po¬
nownie urodzajną, przyczem jest rzeczą
prawdopodobną, że siarczek węgla oprócz
tępienia pasorzytów zwierzęcych lub ro¬
ślinnych wywiera jeszcze działanie szcze¬
gólnie sprzyjające wzrostowi roślin.
Stwierdzono obecnie, że do powyższe¬
go celu, t. j. do podniesienia urodzajności
gleby, można stosować ze szczególną ko¬
rzyścią tiomocznik, bądź jako taki, bądź
też tiomoczniki podstawione lub związki
równoważne, jako to tio- i dwutiokairbami-
niany. Należy przytem zaznaczyć, że przez
stosowanie wymienionych związków, osią¬
ga się nietylko dezynfekcję, lecz również i
użyźnienie gleby. Okazało się że obróbka
działek sposobem według wynalazku po¬
woduje bardzo pomyślny pod
względem
siły i obfitości rozwój roślin oraz zabez¬
piecza rośliny od chorób, przyczem jest
rzeczą nierozstrzygniętą, czy dzięki dzia¬
łaniu użytych środków osiąga się spotęgo¬
wane odkażenie gleby, czy też dzięki przy¬
swajaniu przez rośliny siarki z gleby, uzy¬
skuje się uodpornienie samych roślin.
Tiomocznik wprowadza się do gruntu
bądź to w postaci proszku, wysiewając go
ręcznie, ewentualnie w mieszaninie z innemi nawozami sztucznęmi, bądź też w posta¬
ci rozcieńczonego roztworu.
lub dwutiokairbaminianów, samych lub
postaci mieszaniny z nawozami innemi.
I.
Zastrzeżenie patentowe.
Środek do użyźniania gleby, znamienny
tern, że składa się z tiomoczników albo tio-
Druk L Bogusławskiego i Skl, Warszawa.
G.
Farbenindustri
Aktiengesellschaf
Zastępca: M. Skrzypkowsk
rzecznik patentowy
Download