Prezentacja - procesy glebotwórcze uzup.

advertisement
Gleby
Klaudia Dropińska
Anna Morawska
kl.IIF
Czym jest gleba?
 To
zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej (od
kilkunastu cm. do kilku m. )
Składa się z:
*cząstek mineralnych, organicznych
*wody
*powietrza
 Powstaje w wyniku długotrwałych i
złożonych procesów fizycznych,
fizykochemicznych, chemicznych i
biologicznych (procesy glebotwórcze).
PROCESY GLEBOTWÓRCZE
1. Procesy przygotowawcze
 wietrzenie fizyczne- prowadzi do zmian
fizycznych skał, ale bez zmiany jej składu
chemicznego
 wietrzenie chemiczne- rodzaj wietrzenia
doprowadzający do zmian chemicznych, czyli
rozkładu skały
 wietrzenie biologiczne- jest to każdy rodzaj
wietrzenia spowodowany przez organizmy
żywe
2. Właściwe procesy glebotwórcze
 humifikacja-końcowe stadium procesu
rozkładu substancji organicznych przez
mikroorganizmy
 mineralizacja- zespół procesów, w wyniku
których związki organiczne przekształcają
się w glebie w związki nieorganiczne
3.PROCESY DEPOZYCJI ZWIĄZKÓW
MINERALNYCH I ORGANICZNYCH- prowadzą do
miejscowego wzbogacenia lub zubożenia gleby
w te związki
 grawitacja
 infiltracja wód opadowych
 krążenie wód zaskórnych
 działalność organizmów żywych
W
PEŁNI WYKSZTAŁCONY PROFIL Z
POZIOMAMI GLEBOWYMI
CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE
decydują o rodzaju i tempie wielu procesów
glebotwórczych:
CZYNNIK
CZYNNIKI ABIOTYCZNE
klimat
Skała macierzysta
Warunki wodne
CZYYNIKI
BIOTYCZNE
Rzeźba terenu
OPIS ODDZIAŁYWANIA
- wpływa na sposób i tempo wietrzenia skał i na rozwój życia
organicznego
- opady atmosferyczne i wiatr może niszczyć pokrywę glebową
-w klimatach suchych prowadzi do zasolenia gleb
- decydują o składzie mineralnym gleby
-pierwiastki występujące w gleby i wpływające na rozwój roślin:
*azot
*fosfor
*wapń
-różne rodzaje zwietrzelin mają odmienne właściwości
mechaniczne
-umożliwiają rozwój roślin i organizmów żywych
-nadmiar opadów może prowadzić do jej zniszczenia
- decyduje o stabilności pokrywy glebowej i wpływa na
intensywność degradacji gleby
-najsilniejsze niszczenia gleb zachodzą w obszarach górskich
Czas
-powstawanie gleby jest procesem długotrwałym (stadia
rozwojowe- od gleby inicjalnej aż do gleby dojrzałej)
Rośliny i zwierzęta
- obumarłe szczątki roślin i zwierząt dostarczają wiele cennych
składników
-zwierzęta- spulchniają glebę i wspomagają ruch wody i powietrza
-rośliny- chronią przed wiatrem, zapobiegają erozji gleby i łagodzą
warunki klimatyczne
-sprzyja lub przeciwdziała procesom glebotwórczym
- tereny zurbanizowane- rozwój praktycznie niemożliwy
-środki ochrony roślin- zmiana właściwości chemicznych gleby
Działalność
człowieka
ŻYZNOŚĆ I URODZAJNOŚĆ
ŻYZNOŚĆ
-naturalna zdolność gleby do
zaspokajania życiowych potrzeb roślin:
*dostarczanie składników
pokarmowych,
*wody,
*powietrza.
URODZAJNOŚĆ
-zdolność gleby do zaspokajania
potrzeb roślin, modyfikowana
działalnością rolniczą (zdolność
produkcyjna gleby)
-jej miarą są plony
ODCZYN GLEBY
wpływa na przyswajalność przez rośliny
składników odżywczych
Odczyn
Kwaśny
pH
Przyswajalność
Poniżej 6,6
Zmniejszona
przyswajalność fosforu,
magnezu, wapnia (słabszy
rozwój roślin) ; wzrasta
przyswajalność glinu i
żelaza (toksyczne)
Obojętny
Od 6,6 do 7,2
Optymalna przyswajalność
Zasadowy
Powyżej 7,2
Spadek przyswajalności
niektórych składników (
także fosforu i magnezu)
Bibliografia
 "Oblicza
geografii 1" R. Malarz, M.
Więckowski wyd. Nowa Era
 http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=
34
 http://szejtan.w.interia.pl/geo/002-31.htm
Download